AUDIO

HAPPY HOUR


Fundacja Infogmina

                           

Drodzy Czytelnicy,

codziennie stykamy się z ogromną ilością tematów, wybierając spośród nich te, co do których mamy przekonanie, że najbardziej Wam się spodobają. Opracowując je poznajemy wielu ludzi. Każdy z nich to inne koleje losu, wyzwania i przeciwności. Zdarza się, że trudności, z którymi musi walczyć, przerastają jego możliwości i wówczas potrzebna jest pomoc. Jej źródło tkwi w każdym z nas z osobna, jednak właściwie ukierunkowane i zorganizowane działania pozwalają zrobić jeszcze więcej i dają bardziej widoczne efekty.

Zgodnie z myślą Alberta Schweitzera, „szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”, postanowiliśmy powołać do życia fundację o charakterze medycznym, która podejmie działania wspierające głównie osoby z chorobą Alzheimera oraz ich rodziny.

Choć dla bliskich trudna jest każda choroba, ta pozostawia wyjątkowo trwałe piętno na rodzinie i opiekunach, ponieważ opanowuje wiele funkcji mózgu i trwa długie lata. Z powodu ustawicznych wyzwań, jakie przynosi walka z chorobą – życia w stresie, wysokich kosztów jej zwalczania oraz nieuchronności jej pogłębiania się, rozpadają się więzi rodzinne, a opiekunowie – najczęściej zdani tylko na siebie – podupadają na zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Co więcej, grupa osób dotkniętych chorobami neurodegradacyjnymi stale się powiększa. Społeczeństwa z dostępem do nowoczesnych metod leczenia żyją coraz dłużej, a to oznacza zwielokrotnienie liczby chorych na Alzheimera. Na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, przeznacza się rocznie miliardy dolarów na opiekę nad chorymi, lekarstwa oraz badania zmierzające do znalezienia skutecznego lekarstwa. W Polsce chorzy, ich rodziny i opiekunowie mają jednak dużo trudniejszą sytuację. Większość kosztów specjalistycznego leczenia, całodobowej opieki, odpowiednio dobranej diety i dostosowania otoczenia do potrzeb chorego finansuje się z własnych środków. Nie ma także jednolitego systemu opieki nad chorymi, a także miejsc, w których pomocy mógłby szukać opiekun.

Cały świat szuka leku na Alzheimera, my zaś chcemy walczyć o godne życie ludzi, którzy przez chorobę stracili możliwość decydowania o sobie, są w pełni zależni od otoczenia i bardzo często stają się ciężarem nie do udźwignięcia dla tych, których kochają. Będziemy sprowadzali do Polski nowoczesne terapie oraz rozwiązania, które pozwalają na przedłużenie życia chorego i ułatwiają bliskim i opiekunom opiekę nad nim.

Zaczynamy od zbudowania najprostszej formy wsparcia – infolinii Centrum Help Alzheimer 24/7. Wydaje się ona oczywista i od wielu dziesiątek lat działa na całym świecie, w Polsce jednak wciąż pozostaje niezrealizowanym celem. Będą z niej mogły skorzystać osoby chore oraz ich opiekunowie, a czekający na linii specjaliści postarają się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące ich pytania.

Jej powstanie jest jednak zależne również od Was. Bądźcie z nami, wspierajcie nas! Razem możemy wszystko!


 

Statut Fundacji 

pod nazwą "Fundacja Infogmina Ofiaruj Serce" 

 (Tekst jednolity)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Infogmina Ofiaruj Serce", zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundatorem Fundacji jest INFOGMINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszej części Statutu "Fundatorem". Wobec Fundacji Fundatora reprezentuje jego przedstawiciel wybrany przez Zarząd Fundatora.

 3. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Infogmina”.

Art. 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

Art. 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Art. 4

Fundacja posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Art. 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Art. 6

Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Art. 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji działań

Art. 8

Celami Fundacji są:

 1. Niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym i zagrożonym chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi, a także ich bliskim, rodzinom i opiekunom, w tym wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i pomocowym;

 2. Poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów w zakresie Alzheimera oraz innych chorób demencyjnych, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i transponowanie rozwiązań międzynarodowych, podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie projektów naukowo-badawczych;

 3. Udzielanie pomocy i współpraca ze szpitalami, placówkami medycznymi i zakładami opieki medycznej, podejmowanie i wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia;

 4. Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, zwiększanie świadomości społecznej wśród osób zdrowych;

 5. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności kobiet, samotnych matek, dzieci;

 6. Działalność charytatywna.

Art. 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Aktywne działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne na rzecz wyrównania szans dostępu do informacji oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzrostu świadomości społecznej w obszarze znajomości jednostek chorobowych z zakresu choroby Alzheimera i innych chorób demencyjnych;

 2. Opracowanie programów, organizację i promowanie akcji społecznych i służących rozpowszechnianiu wiedzy o chorobie Alzheimera i innych chorobach demencyjnych, przyczyn ich powstawania, objawów oraz leczenia;

 3. Wdrażanie różnorodnych form pomocy i wsparcia dla osób chorych i zagrożonych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi i ich rodzin, rozwijanie kontaktów i społeczności wspierającej;

 4. Poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów w zakresie choroby Alzheimera i innych chorób demencyjnych, współpraca międzynarodowa w zakresie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, transponowanie doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych;

 5. Organizowanie i prowadzenie projektów w zakresie działalności naukowo - badawczej w zakresie choroby Alzheimera i innych chorób demencyjnych;

 6. Organizowanie akcji społecznych, programów pomocowych i charytatywnych na rzecz osób potrzebujących i ich rodzin, dotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi; 

 7. Propagowanie działań profilaktycznych wśród osób zdrowych, niedotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi;

 8. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw i środków medycznych niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób potrzebujących, dotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi;

 9. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych placówek służących poprawie zdrowia lub ratowania życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi;

 10. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowania życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi;

 11. Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków opieki otwartej i zamkniętej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami demencyjnymi;

 12. Finansowanie zabiegów medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 13. Pomoc finansową i rzeczową w tym zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

 14. Organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym;

 15. Organizowanie systematycznego kształcenia wolontariuszy oraz pracowników charytatywnych i opiekuńczych;

 16. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, środkami masowego przekazu, fundacjami i innymi osobami prawnymi, prowadzącymi działalność charytatywną oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Art. 10

 1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami, w tym organizacji pożytku publicznego.

 3. Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności związanej z realizacją celów statutowych Fundacji.

 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód z działalności gospodarczej Fundacji będzie przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Art. 11

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

Art. 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art. 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, zapisów otrzymanych od osób prawnych i fizycznych - krajowych i zagranicznych, spadków oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,

 2. środków ze zbiórek i imprez publicznych,

 3. odsetek od funduszu założycielskiego i odsetek bankowych,

 4. dotacji i subwencji,

 5. funduszy publicznych w tym funduszy Unii Europejskiej, 

 6. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,

 7. dochodów z majątku Fundacji,

 8. wpływów z działalności gospodarczej,

 9. innych wpływów.

Art. 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Art. 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 16

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

Postanowienia ogólne

Art. 17

1. Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

2.  Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub Regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rada Fundacji

Art. 18

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

 2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.

 3. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Fundator oraz powołane przez niego osoby fizyczne lub prawne na okres 3 (trzech) lat.

 4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

 6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.

 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą zakończenia kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 3.

 8. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

 10. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

Art. 19

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób ma charakter doradczy.

Art. 20

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. nadzór nad działalnością Fundacji,

 3. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,

 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 5. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

 6. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

 7. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji, 

 8. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,

 9. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,

 10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

 11. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,

 12. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwał o połączeniu lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

Art. 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 (trzech) osób i jest powoływany przez Fundatora na okres 3 (trzech) lat. 

 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 3. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa i członka Zarządu.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą zakończenia kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.

 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

 4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Art. 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych i wyniki finansowe oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu Fundacji".

 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 4. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

 5. Do zadań Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. realizacja celów statutowych Fundacji,

  3. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych i inwestycyjnych,

  4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

  10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,

  11. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację, określenie zasad i zakresu jej prowadzenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej,

  12. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

  13. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

  14. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 7. Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji i zobowiązań finansowych zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminem Zarządu Fundacji. 

 

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Art. 24

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

Art. 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Art. 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających instytucji o zbliżonych celach.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Art. 27

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.

 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Art. 28

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Art. 29

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.