AUDIO

HAPPY HOUR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
"Klik, klik, klik
- kubek w mig"

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie „Klik, klik, klik - kubek w mig”, zwanym dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest Infogmina Sp. z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, dalej nazywana "Organizatorem".

3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Celem Programu jest udostępnienie konsumentom (Uczestnikom Programu) możliwości uzyskania nagrody w postaci oznaczonego logiem kubka w wyniku regularnego logowania się na stronie portalu infoplanet.pl.

5. Uczestnikami Programu „Klik, klik, klik - kubek w mig”, uprawnionymi do otrzymania nagród, mogą być wyłącznie osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które założyły konto na portalu Infogmina.com do dnia 07.08.2016 r. włącznie. Każda osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane.

6. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest możliwa w każdej chwili trwania programu. Rezygnacji Uczestnik dokonuje klikając w link rezygnacji, zamieszczany w każdym powiadomieniu, wysyłanym w związku z programem lub potwierdzając rezygnację w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

8. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie może ponownie przystąpić do programu, potwierdzając akceptację regulaminu i chęć przystąpienia do Programu w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

II. Kliki

1. Uczestnicy Programu “Klik, klik, klik - kubek w mig” logując się na portalu www.infoplanet.pl zgodnie z częstotliwością oraz odstępami czasowymi określonymi w kolejnych punktach regulaminu, uzyskują kliki w formie elektronicznej, które gromadzą poprzez system informatyczny na wirtualnym koncie Uczestnika.

2. O ilości zgromadzonych klików Uczestnicy są cotygodniowo powiadamiani drogą e-mailową, na adres e-mail podany przy rejestracji konta na portalu infoplanet.pl. Powiadomienie następuje w każdą środę o godz. 15. Ilość zgromadzonych punktów wyświetlana jest również w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

3. Aktualizacja stanu klików odbywa się natychmiast po zalogowaniu się Uczestnika na konto na portalu infoplanet.pl, o ile owo zalogowanie spełnia warunki czasowe określone w kolejnych punktach regulaminu.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie powoduje blokadę naliczania klików. Kliki zgromadzone na wirtualnym koncie Uczestnika do momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji nie zostają skasowane.

5. Rozpoczęcie naliczania klików uzależnione jest od potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Programu. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem można złożyć poprzez zaznaczenie pola wyboru przy zakładaniu konta użytkownika portalu lub potwierdzenie akceptacji regulaminu oraz chęci przystąpienia do programu w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl. Link odsyłający do wirtualnego miejsca złożenia oświadczenia, jest wysyłany wszystkim użytkownikom, którzy zarejestrowali konto na portalu w okresie trwania programu, a także cyklicznie, co 7 dni od założenia konta.

6. Kliki naliczane są w następujący sposób:

               A. 1 klik - za zalogowanie się na portalu w danym dniu kalendarzowym,

               B. 5 klików - za pięć logowań mających miejsce w pięciu kolejno następujących po sobie dniach kalendarzowych. Kliki te są przyznawanie niezależnie od klików przyznawanych na podstawie podpunktu A niniejszego regulaminu,

               C. 10 klików - za przystąpienie do programu w trakcie rejestracji konta na portalu,

               D. 10 klików - za dziesięć logowań mających miejsce w dziesięciu kolejno następujących po sobie dniach kalendarzowych. Kliki te są przyznawanie niezależnie od klików przyznawanych na podstawie podpunktu A i B niniejszego regulaminu.

III. Nagrody

1. Nagrodę otrzymuje Uczestnik po zebraniu 50 klików. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. Nagrodę stanowi oznaczony logiem kubek w postaci zbliżonej do przedstawionej na zdjęciu, zamieszczonym na stronie internetowej Programu na portalu - www.infoplanet.pl. Wygląd nagrody może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu.

2. Kliki nie mogą być wymieniane na gotówkę ani żadne inne przedmioty, o których nie wspomina niniejszy regulamin.

3. Realizacja nagrody następuje przez potwierdzenie chęci odbioru nagrody (formularz wysłania nagrody), przesyłanej do Uczestników drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta na portalu infoplanet.pl. Wysyłka nagrody odbywa się na wskazany w formularzu adres.

4. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagroda jest dostarczona do Uczestnika możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni roboczych od daty uzyskania liczby klików uprawniających do otrzymania nagrody, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.

6. Ewentualny podatek lub inne opłaty związane z uzyskaniem nagrody za kliki obciążą Uczestników Programu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Programu pod adresem: www.infoplanet.pl.

2. Program „Klik, klik, klik - kubek w mig” trwa do dnia 07.08.2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.infoplanet.pl. Kliki zebrane przez Uczestników w trakcie trwania Programu a niewymienione na nagrody przed zakończeniem Programu, będą mogły zostać wymienione w momencie uzyskania liczby klików, uprawniających do odbioru nagrody.