AUDIO

HAPPY HOUR

Halloween horror

  Najstrrrrraraszniejszy konkurs Infogminy  


 


 

Kochani!

Daliście z siebie wszystko i przysłaliście nam mnóstwo swoich straaasznych wizerunków. Wybór był trudny, ale z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu!🎃

paczki pełne dobrych i niedobrych Fasolek wszystkich smaków Jelly Belly trafią do:

♦ Sylwii Bogackiej,

♦ Luizy Chamery,

♦ Marii Marczak,

♦ Agnieszki Merklinger.


Gratulujemy!👻👻👻
Z wszystkimi wygranymi skontaktujemy sie e-mailowo. 


REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Halloween horror”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 października 2016 r. i trwa do 2 listopada 2016 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Halloween horror”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 26 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r.
 2. Zadanie konkursowe, zwane dalej „Pracą konkursową”, będzie polegało na przedstawieniu w dowolnej formie wizualnej najstraszniejszego sposobu obchodzenia Halloween.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.
 4. Zgłoszenia Prac konkursowych przyjmuje Organizator za pomocą wiadomości e-mailowej o tytule „Halloween horror”, zawierającej: imię, nazwisko i login użytkownika oraz załącznik w postaci pracy konkursowej, wysłanej na adres e-mail: biuro@infogmina.com.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Konkursu.
 6. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 7. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.9. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
 8. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.
 9. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:
 • realizacja tematu,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 4 listopada 2016 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 5 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłosili na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.9.
 2. Nagrodą w konkursie jest 5 opakowań Fasolek Wszystkich Smaków „Bean Boozled” Jelly Belly, o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 260 złotych każde.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w wiadomości e-mailowej z Praca konkursową, do 7 dni po zakończeniu każdego tygodnia Konkursu, w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych do wysłania nagrody oraz uzyskania informacji dotyczącej wyboru nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie 7 dni kalendarzowych lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu.
 8. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 9. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.