AUDIO

HAPPY HOUR

"Rozgrzej się na jesień"

  Konkurs dla najbardziej spostrzegawczych czytelników  

Kochani!

Jesień już zaczyna przypominać zimę, ale my wciąż zachęcamy do rozgrzewania nie tylko swoich przyprószonych śniegiem ciał, ale także spragnionych lata umysłów! yes

Dlatego z przyjemnością ogłaszamy, że najbardziej spostrzegawczymi czytelnikami ósmego tygodnia konkursu zostali:

►Kamil Śpiewok,

►Mikołaj Duda,

►Ewelina Szampera,

►Beata Kogut,

►Emil Michalak.

Gratulujemy! 

Z wszystkimi zwycięzcami skontaktujemy się e-mailowo.


Wiemy, że lubicie zmienność i nowe, inspirujące propozycje, dlatego proponujemy nową zabawę.

Możecie rozwinąć swoją spostrzegawczość, poznać nowe, ciekawe fakty, a także zdobyć nagrodę w sam raz na jesienne wieczory – rozgrzewającą herbatkę lub wyjątkowy kubeczek Infogminu DO WYBORU!

Codziennie wśród naszych standardowych artykułowych propozycji będziemy umieszczali
5 specjalnie oznaczonych tekstów z różnych dziedzin.

Waszym zadaniem jest znalezienie ich jak najwięcej i zgłoszenie każdego dnia – do godziny 23:59.
Za każdy artykuł, który namierzycie, otrzymacie jeden punkt.
Nagrody w każdym tygodniu otrzyma 5 osób z największą liczbą punktów!

Zwycięzcy otrzymają od nas unikatowe kubeczki albo 10 dag wyjątkowej herbaty dla koneserów – w sam raz na jesienne wieczory!

Szczegóły zabawy i zgłaszania tekstów – w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do zabawy! 


REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Rozgrzej się na jesień”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 października 2016 r. i trwa do 26 grudnia 2016 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Rozgrzej się na jesień”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie posiadające konto na stronie internetowej http://infogmina.com/pl/ osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Każda osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane.
 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
 • posiadać profil na Portalu z wyłącznie prawdziwymi danymi,
 • wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami pkt III.3. i następnymi niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 17 października 2016 r. do 26 grudnia 2016 r.
 2. Zadanie konkursowe, zwane dalej „Pracą konkursową”, będzie polegało na znalezieniu opublikowanych w danym dniu artykułów oznaczonych logiem konkursu, w których będzie zastosowane specjalne formatowanie losowo wybranego zdania – biała czcionka na szarym tle. Artykuły konkursowe będą oznaczone według poniższego schematu:

 1. Konkurs trwa we wszystkie dni robocze danego tygodnia. Każdego dnia trwania konkursu będzie publikowanych 5 specjalnie oznaczonych artykułów konkursowych. Specjalnie oznaczone artykuły konkursowe mogą być zamieszczone we wszystkich działach i zakładkach na stronie internetowej http://infogmina.com/pl/.
 2. Zgłoszenia Prac konkursowych z danego dnia przyjmuje Organizator za pomocą wiadomości e-mailowej o tytule „Rozgrzej się na jesień”, zawierającej: imię, nazwisko i login użytkownika oraz spis tytułów artykułów oznaczonych sposobem opisanym w pkt III.2. niniejszego regulaminu, wysłanej na adres e-mail: biuro@infogmina.com w trakcie każdego dnia trwania Konkursu (do godziny 23:59). Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłania związane z szybkością łącza Uczestnika.
 3. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów lub przesłane po terminie zostaną zdyskwalifikowane.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę konkursową w danym dniu Konkursu. W razie przesłania w danym dniu Konkursu więcej niż jednej wiadomości e-mailowej odpowiadającej opisowi zamieszczonemu w punkcie III.5. regulaminu, za Prace Konkursową uznaje się pierwszą przesłaną wiadomość.
 5. Wszystkie Prace konkursowe z każdego tygodnia zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:
 • poprawne wskazanie w Pracy konkursowej tytułów artykułów – 1 punkt za każdy poprawni wskazany tytuł,
 • czas przesłania Pracy konkursowej,
 • zgodność Pracy konkursowej z regulaminem Konkursu.
 1. W razie uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku Uczestników, decyduje czas wysłania ostatniej Pracy konkursowej w danym tygodniu trwania Konkursu. Premiowany jest jak najwcześniejszy czas przesłania.
 2. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 3. Wyniki Konkursu z każdego tygodnia będą publikowane na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/konkurs-jesien w każdy poniedziałek, przypadający po tygodniu konkursowym, do godziny 17.00.

IV. Nagrody

 1. Konkurs w każdym tygodniu trwania Konkursu wygrywa 5 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zdobyli najwięcej punktów, zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisanym w punkcie III.8 regulaminu.
 2. Nagrodą w konkursie jest do wyboru: 10 dag herbaty lub kubek z logo Organizatora o wartości nieprzekraczającej 160 złotych każde. Wyboru nagrody dokonują Uczestnicy po otrzymaniu wiadomości z informacją o wygranej.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w wiadomości e-mailowej z Praca konkursową, do 7 dni po zakończeniu każdego tygodnia Konkursu, w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych do wysłania nagrody oraz uzyskania informacji dotyczącej wyboru nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie 7 dni kalendarzowych lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu. Brak zamieszczenia informacji o wyborze rodzaju nagrody powoduje wysłanie nagrody wybranej przez Organizatora.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 7. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje Zwycięzców.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/konkurs-jesien przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.