AUDIO

HAPPY HOUR


„Pokaż swój region”

 Konkurs na najciekawsze miejsce regionu 

Szanowni Państwo!
Ponieważ jeszcze wiele miast i gmin jest zainteresowanych wzięciem udziału w naszym konkursie  "Pokaż swój region"
a nie zdążyło przygotować odpowiednich materiałów, postanowiliśmy przedłużyć jego czas trwania do 31 grudnia 2017 roku.


Zapraszamy serdecznie do przygotowania interesujących prac konkursowychwszystkim uczestnikom życząc powodzenia!


Rozpoczynamy promocję szerszego cyklu, który będzie popularyzował Wasze samorządy poprzez pokazanie tego, jak Wam się żyje – jakie macie osiągnięcia, a może również i problemy.  
Pokażemy Wasze najciekawsze miejsca w Polsce i za granicą – u Waszych partnerów.

Czeka ogólnopolska promocja oraz doskonałe nagrody!

Dla najciekawszego regionu w Polsce przeznaczyliśmy nagrodę Grand Prix oraz przepiękną statuetkę Mistrza Cezarego Łutowicza, który przygotuje ją specjalnie dla Was.
Dwa kolejne miejsca na podium również nagrodzimy statuetkami!
Dodatkowo trzy zwycięskie samorządy otrzymają od portalu Infogmina specjalny pakiet ogólnopolskiej kampanii promocyjnej!

O takie nagrody warto powalczyć!

Chcemy również nagrodzić trud włożony w przygotowanie przez liderów zespołów zwycięskich prac,
dlatego osoby odpowiedzialne za przygotowanie zwycięskich zdjęć i zgłoszenie samorządu otrzymają od portalu Infogmina ekspresy ciśnieniowe do kawy AMICA CD 1011!

Jeżeli lider zespołu w zgłoszeniu wskaże dodatkowo swoich współpracowników (maksymalnie dwóch), ich również nagrodzimy sympatycznym upominkiem – wyjątkowym kubkiem z logo naszego portalu.

Wiemy, że starających się o nagrodę będzie wielu, dlatego za miejsca od 4. do 10. przeznaczyliśmy nagrody w postaci zestawów 6 wyjątkowych kubeczków dla pracowników każdego zgłoszonego i nagrodzonego samorządu!

Udział w konkursie jest bezpłatny! 

Zapraszamy również do czynnego uczestnictwa w naszym Portalu, który jest przeznaczony specjalnie dla Was!


REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Pokaż swój region”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2016 r. i trwa do 31 grudnia 2017 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Pokaż swój region”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

 2. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu minimum jednego zdjęcia, realizującego temat: „Pokaż swój region – najciekawsze miejsce regionu” oraz sporządzeniu opisu sfotografowanego miejsca, zwanego dalej „Pracą konkursową”. Przesłane zdjęcia mogą mieć formę fotoreportażu, scalonego jednym tematem/obiektem/miejscem bądź serii zdjęć niepowiązanych tematycznie.

 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.

 4. Zgłoszeń Uczestników dokonują osoby reprezentujące Uczestników – liderzy zespołu zgłaszającego jednostkę samorządu terytorialnego.

 5. Zgłoszenia przyjmuje Organizator za pomocą wiadomości e-mailowej zawierającej: nazwę i adres zgłaszanej jednostki samorządu terytorialnego, dane kontaktowe lidera zespołu zgłaszającego oraz zespołu uczestniczącego (maksymalnie 2 osoby), zdjęcie/zdjęcia oraz opis sfotografowanego miejsca, wysłanej na adres e-mail: informacja@infogmina.com w czasie trwania Konkursu.

 6. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG. Liczba zdjęć przesłanych jako jedna praca konkursowa nie jest limitowana.

 7. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 8. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.10. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.

 9. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

 10. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:

 • Trafność ujęcia tematu Konkursu,
 • Związek ukazanego miejsca z regionem,
 • Jakość i estetyka przesłanych zdjęć,
 • Wymowność opisu przesłanych zdjęć,
 • Liczba ukazanych obiektów,
 • Liczba przesłanych zdjęć w ramach jednej Pracy konkursowej

Dodatkowo premiowane będą fotoreportaże.

 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.

 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 5 stycznia 2018 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 10 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłosili na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.10.

 2. W konkursie zostanie przyznana nagroda Grand Prix, dwie nagrody główne oraz 7 nagród dodatkowych dla Uczestników. Ponadto zostaną przyznane nagrody nadzwyczajne dla liderów zespołów i zespołów 3 pierwszych wygranych Uczestników.

 3. Nagrodą Grand Prix w konkursie jest statuetka, zaprojektowana przez Cezarego Łutowicza oraz kampania promocyjna na stronach serwisu http://infogmina.com/pl/ o łącznej wartości nieprzekraczającej 760 złotych. Nagrodami głównymi w konkursie są statuetki, zaprojektowane przez Cezarego Łutowicza oraz kampania promocyjna na stronach serwisu http://infogmina.com/pl/ o łącznej wartości nieprzekraczającej 500 złotych każda. Nagrodami dodatkowymi jest zestaw 6 kubków z logo organizatora konkursu o wartości nieprzekraczającej 260 złotych każdy.

 4. Nagrodą nadzwyczajną dla osób zgłaszających – liderów zespołu – 3 pierwszych wygranych Uczestników (zdobywców nagrody Grand Prix i nagród głównych) są 3 ciśnieniowe ekspresy do kawy Amica CD o wartości nieprzekraczającej 760 złotych każdy.

 5. Nagrodą nadzwyczajną dla zespołów uczestniczących 3 pierwszych wygranych Uczestników (maksymalnie 2 osoby dla jednego Uczestnika) jest 6 kubków z logo organizatora konkursu (maksymalnie 2 dla jednego Uczestnika) o wartości nieprzekraczającej 760 złotych każdy.

 6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w wiadomości e-mailowej, z informacją o wygranej (do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu), w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych do wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora (7 dni) lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.

 7. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę dla Uczestnika oraz związane z nią nagrody nadzwyczajne dla liderów zespołów i zespołów zgłaszających.

 8. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

 10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu.

 11. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu przy wysyłaniu formularza lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.