AUDIO

HAPPY HOUR

„Pracownicy, zróbcie sobie przerwę”

  Konkurs dla ciężko pracujących na najbardziej oryginalne zdjęcie  

Drodzy Pracownicy!
 Dziękujemy, że z nami byliście przez wiele tygodni w czasie Waszej i naszej przerwy w pracy!

 Nagrody dodatkowe tygodnia: 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

8. 

Zwycięzcom gratulujemy! laugh
Ze wszystkimi nagrodzonymi w konkursie skontaktujemy się e-mailowo.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Pracownicy, zróbcie sobie przerwę”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 września 2016 r. i trwa do 25 października 2016 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Pracownicy, zróbcie sobie przerwę”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkałe lub posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające konto na portalu Infogmina.com. Każda osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane.
 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
 • posiadać profil na Portalu z wyłącznie prawdziwymi danymi,
 • wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami pkt III.3. i następnymi niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 5 września 2016 r. do 25 października 2016 r. w dni robocze, między godziną 12 a 14, wyłącznie w czasie aktywności konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna być aktywny w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) o losowo wybranej godzinie, mieszczącej się w przedziale czasowym 12–14. Zakończenie aktywności konkursu przypada każdorazowo na godzinę 14.
 3. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu zdjęcia, realizującego temat: „Pracownicy, zróbcie sobie przerwę – najbardziej oryginalne zdjęcie wykonane podczas przerwy w pracy”, zwanego dalej „Pracą konkursową” oraz przesłanie go poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie konkursu http://www.infogmina.com/pl/konkurs-moja-przerwa/.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych. Prace konkursowe wysłane przez jednego uczestnika musza się od siebie w istotny sposób różnić. Przesyłane Prace konkursowe podlegają ograniczeniu częstotliwości wysyłania, która wynosi 60 sekund od czasu wysyłki ostatniej Pracy konkursowej przez Uczestnika. Czas wysyłki Pracy konkursowej widoczny jest przy każdej zgłoszonej Pracy konkursowej na stronie konkursu.
 5. Czas związany z ograniczeniem częstotliwości wysyłania Prac konkursowych odmierzany jest przez automatyczny licznik, zamieszczony przy formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Licznik zaczyna odmierzać czas ograniczenia wynoszący 60 sekund z chwilą zakończenia wysyłania Pracy konkursowej przez Uczestnika. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłania związane z szybkością łącza Uczestnika.
 6. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć rozmiaru 2 MB.
 7. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.10. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
 9. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.
 10. Ponadto wszystkie Prace wysyłane w każdym pełnym tygodniu trwania konkursu (od 5 września 2016 do 25 października 2016) zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:
 • Realizacja tematu Konkursu,
 • Jakość przesłanego zdjęcia,
 • Oryginalność przesłanego zdjęcia,
 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 2. Wszystkie wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej Konkursu http://www.infogmina.com/pl/konkurs-moja-przerwa/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa codziennie 3 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłosili na Konkurs Prace konkursowe jako 1., 10. i 25 w kolejności.
 2. Dodatkową nagrodę zdobywa w czasie trwania konkursu 8 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami dodatkowymi”, którzy wyślą w danym tygodniu Konkursu zdjęcie najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.11.
 3. Łącznie w konkursie zostanie przyznanych 114 nagród głównych oraz 8 nagród dodatkowych.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest 10 dag kawy Puro Fairtrade Coffee lub herbaty o łącznej wartości nieprzekraczającej 160 złotych każdy. Nagrodami dodatkowymi w konkursie są zestawy 2 kubków z logo organizatora konkursu o wartości nieprzekraczającej 260 złotych każdy.
 5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przy zakładaniu konta na portalu, z informacją o wygranej (do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu), w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych do wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora (7 dni) lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.
 6. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę główną w danym dniu trwania konkursu oraz jedną nagrodę dodatkową przez cały czas trwania konkursu.
 7. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu.
 10. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 11. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu przy wysyłaniu formularza lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu http://www.infogmina.com/pl/konkurs-moja-przerwa/ przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu http://www.infogmina.com/pl/konkurs-moja-przerwa/ .
 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.