AUDIO

HAPPY HOUR

„Podróżuj z Moto Voyagerem”

 

Moto Voyager wybiera się w kolejną podróż do Stanach Zjednoczonych. Zgadnij, gdzie zawita po drodze i jakie miasta odwiedzi!

Przez 4 kolejne tygodnie możesz planować podróż razem z Grzegorzem Malickim! Bądź jego towarzyszem podróży i z podanych miejscowości wskaż tą, która może się pojawić na opisanej trasie. Uważaj! Tylko jedna z podanych popozycji jest prawidłowa. Wyślij odpowiadającą jej literę: A, B lub C przez SMS na numer 7155 (1,23 zł z VAT) i wygraj wyjątkowe kubeczki z logo i podpisem Moto Voyagera! Nagrodzone będzie 50 pierwszych poprawnych odpowiedzi z literą odpowiadającą miastu, które znajduje się na wskazanym odcinku trasy Grzegorza!

 

Na odpowiedź w kolejnym etapie dajemy Ci cały tydzień! Podaj poprawną z podanych propozycji SMS-em od godziny 18.00 w każdy poniedziałek do godziny 23.59 w każdą niedzielę! Nie czekaj, otwórz mapę i… wskaż przebieg trasy podróży Moto Voyagera!


Tydzień czwarty

Punkt startowy: Waszyngton

Punkt końcowy: Filadelfia  

Długość trasy do pokonania: 300 km

 

Twoje zadanie to wskazanie z podanych poniżej miejscowości, która może znaleźć się na podanym odcinku trasy Moto Voyagera. Bądź czujny, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!

Oto propozycje:

A. Cleveland

B. Baltimore

C. Detroit

Przykładowy SMS konkursowy dla poprawnej odpowiedzi D:

                               INFOGMINA.odpowiedz D

 

Kolejna odsłona i następny etap trasy już za tydzień!

 


„Podróżuj z Moto Voyagerem”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Podróżuj z Moto Voyagerem”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie informacje udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.10.2017 r. i trwa do 27.11.2017 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Podróżuj z Moto Voyagerem”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające numer telefonu, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych: Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o.(Play).

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz dostawca usługi premium SMS, osoby zatrudnione przez te podmioty, a także osoby bliskie i pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim, w tym odmówić przyznania nagrody, Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od godziny 18.00 dnia 30.10.2017 r. do godziny 23:59 dnia 26.11.2017 r.

 2. Zgłoszenia Prac konkursowych z danego tygodnia przyjmuje Organizator od godziny 18.00 w każdy poniedziałek do godziny 23.59 w każdą niedzielę w trakcie każdego tygodnia trwania Konkursu.

 3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe tygodnia, które będzie opublikowane na stronie konkursu i fanpage’u portalu na Facebooku w każdy poniedziałek, w godzinach 18.00–18.30, zwane dalej „Pracą konkursową” oraz wysłaniu go SMS-em Premium na numer 7155 z prefiksem o treści „INFOGMINA.” (z kropką).
  Przykładowy SMS zgłoszeniowy Pracy konkursowej o treści „odpowiedź na pytanie portalu Infogmina” powinien brzmieć:

INFOGMINA.odpowiedz na pytanie portalu Infogmina

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych w każdym tygodniu Konkursu.

 2. Opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7155 wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT).

 3. Kwota obejmuje płatność za SMS o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). Do liczby znaków dolicza się prefiks. W przypadku przekroczenia liczby znaków lub użycia polskich znaków, zostanie pobrana opłata jak za kolejną wiadomość. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

 4. W odpowiedzi na przesłaną Pracę konkursową Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź z informacją, że przesłany przez Uczestnika SMS jest błędny. Otrzymanie odpowiedzi z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie jest potwierdzeniem prawidłowego przesłania Pracy konkursowej.

 5. Dostawcą usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216, REGON: 016750310. Świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 

 6. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z kart SIM zarejestrowanej u operatorów działających na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 7. Prace konkursowe muszą być opracowane w języku polskim.

 8. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

 9. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:

 • poprawne wskazanie w Pracy konkursowej odpowiedzi na pytanie opublikowane w danym tygodniu,

 • możliwość zrealizowania w planowanej podróży Moto Voyagera podanej w Pracy konkursowej propozycji,

 • szybkość wysłania poprawnej Pracy konkursowej,

 • zgodność Pracy konkursowej z regulaminem Konkursu.

 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 2. Wyniki Konkursu z każdego tygodnia będą publikowane na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ w każdym tygodniu konkursowym w następujący po ostatnim dniu możliwości przesyłania zgłoszeń poniedziałek, do godziny 18.00. W celu realizacji tego zobowiązania zostaną podane do wiadomości publicznej imię i nazwisko Zwycięzcy.

IV. Nagrody

 1. Konkurs w każdym tygodniu trwania wygrywają Uczestnicy, zwani dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłoszą na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.14. W każdym tygodniu konkursu nagrodę może wygrac co najwyżej 50 osób, ktore najszybciej zgłoszą poprawną Pracę konkursową.

 2. Nagrodami w konkursie są dedykowane kubki z logo Moto Voyagera o wartości nieprzekraczającej 160 złotych każdy.

 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie z informacją o wygranej w dniu ogłoszenia wyników konkursu, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło wysłanie wiadomości SMS Premium, w celu ustalenia ze Zwycięzcą sposobu odebrania nagrody. Brak podjęcia kontaktu z Organizatorem lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu, a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.

 4. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

 5. Nagroda zostanie przesłana na podany przez Zwycięzcę adres lub przekazane Zwycięzcom dodatkowych nagród osobiście w siedzibie Organizatora po podaniu treści zwycięskiej Pracy konkursowej i uprawdopodobnieniu tożsamości Zwycięzcy, np. przez okazanie dowodu osobistego. Dopuszczalne jest również ustalenie z Organizatorem innego sposobu przekazania nagrody, zgodnego z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w każdym tygodniu trwania Konkursu.

 7. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

 9. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje Zwycięzców.

 10. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w wiadomości e-mail na adres biuro@infogmina.com lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.

 3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu sprawuje Organizator.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 22.11.2017 r.