AUDIO

HAPPY HOUR

„Tradycja w smaku”

 Konkurs na tradycyjną potrawę regionalną 

 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za przesłane prace. Frekwencja nie była wielka, dlatego przyznalismy jedynie dwie nagrody.

Prace, które otrzymaliśmy, są jednak imponujące, w temacie i wyglądają przepysznie! 

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie na tradycyjna potrawę regionalną pierwszą nagrodę otrzymuje:

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Łężanki'' w Łęgu,

druga nagroda pojedzie do:

Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniance.

Będzie nam bardzo miło przekazać Państwu nagrody i promować na naszej stronie.
Planujemy kolejną zabawę umożliwiającą Wam pokazanie swoich działań. 
Mamy nadzieję, że zachęceni przykładem Kół Gospodyń Wiejskich w Gliniance i w Łągu wszyscy weźmiecie udział!

 Wkrótce pokażemy relacje ze zwycięskich kół. Zapraszamy!

Do obu nagrodzonych Kół trafi doskonały ekspres ciśnieniowy
do kawy AMICA CD 1011
, który – jak wierzymy – będzie umilał spotkania.

 

 


REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Tradycja w smaku”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2016 r. i trwa do 30 września 2016 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Tradycja w smaku”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie koła gospodyń wiejskich, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.
 2. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu jednego zdjęcia bądź większej liczby zdjęć realizujących temat: „Tradycja w smaku – tradycyjna potrawa regionalna” oraz sporządzeniu przepisu sfotografowanego dania, zwanego dalej „Pracą konkursową”.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.
 4. Zgłoszeń Uczestników dokonują osoby reprezentujące Uczestników.
 5. Zgłoszenia przyjmuje Organizator za pomocą wiadomości e-mailowej zawierającej: nazwę i adres zgłaszanego koła gospodyń wiejskich, dane kontaktowe, zdjęcie/zdjęcia oraz przepis sfotografowanego dania, wysłanej na adres e-mail: informacja@infogmina.com w czasie trwania Konkursu.
 6. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG. Liczba zdjęć przesłanych jako jedna praca konkursowa nie jest limitowana.
 7. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.10. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
 9. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.
 10. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:
 • Nawiązanie do tradycji i regionu,
 • Estetyka zdjęcia,
 • Forma podania potrawy.
 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 3 października 2016 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 3 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłosili na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.10.
 2. Nagrodą w konkursie są 3 ciśnieniowe ekspresy do kawy Amica CD 1011 oraz kampania promocyjna na stronach serwisu http://infogmina.com/pl/, o łącznej wartości nieprzekraczającej 760 złotych.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w wiadomości e-mailowej, z informacją o wygranej (do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu), w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych do wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora (7 dni) lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu.
 8. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 9. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu przy wysyłaniu formularza lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.