AUDIO

HAPPY HOUR

Najpiękniejszy dowód miłości

 

Walentynki to dla zakochanych jeden z najpiękniejszych dni w roku.

Teraz macie możliwość zdobyć śliczne kubeczki dla siebie i swojego ukochanego (lub ukochanej).

Do 14 lutego czekamy na wasze SMS z najpiękniejszymi według was dowodami miłości.

 

Wyślij SMS na numer 7155. Koszt tylko 1,23 z VAT.

 

 


„Najpiękniejszy dowód miłości”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Najpiękniejszy dowód miłości”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie informacje udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.02.2018 r. i trwa do 14.02.2018 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Najpiękniejszy dowód miłości”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające numer telefonu, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych: Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o.(Play).

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz dostawca usługi premium SMS, osoby zatrudnione przez te podmioty, a także osoby bliskie i pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim, w tym odmówić przyznania nagrody, Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od godziny 00:00 dnia 05.02.2018 r. do godziny 12:00 dnia 14.02.2018 r.

 2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu własnego pomysłu lub wspomnienia najpiękniejszego dowodu miłości wraz z uzasadnieniem w wiadomości o długości nieprzekraczającej 160 znaków, zwanym dalej „Pracą konkursową” oraz wysłaniu go SMS-em Premium na numer 7155 z prefiksem o treści „INFOGMINA.” (z kropką).

Przykładowy SMS zgłoszeniowy Pracy konkursowej o treści „Mój najpiękniejszy dowód miłości” powinien brzmieć:

INFOGMINA.Moj najpiekniejszy dowod milosci

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.

 2. Opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7155 wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT).

 3. Kwota obejmuje płatność za SMS o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). Do liczby znaków dolicza się prefiks. W przypadku przekroczenia liczby znaków lub użycia polskich znaków, zostanie pobrana opłata jak za kolejną wiadomość. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

 4. W odpowiedzi na przesłaną Pracę konkursową Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź z informacją, że przesłany przez Uczestnika SMS jest błędny. Otrzymanie odpowiedzi z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie jest potwierdzeniem prawidłowego przesłania Pracy konkursowej.

 5. Dostawcą usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216, REGON: 016750310. Świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

 6. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z kart SIM zarejestrowanej u operatorów działających na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 7. Prace konkursowe muszą być opracowane w języku polskim.

 8. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

 9. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:

 • przekonujące uzasadnienie wyboru wskazanego w Pracy konkursowej dowodu miłości,

 • ciekawa forma Pracy konkursowej,

 • zgodność Pracy konkursowej z regulaminem Konkursu.

 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 20 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłoszą na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.11.

 2. Nagrodami w konkursie jest 20 zestawów podwójnych oznaczonych logiem kubków w postaci zbliżonej do przedstawionej na zdjęciu, zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu na portalu Infogmina - www.infogmina.com.

 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie z informacją o wygranej w dniu zakończenia konkursu, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło wysłanie wiadomości SMS Premium, w celu ustalenia ze Zwycięzcami sposobu odebrania nagrody. Brak podjęcia kontaktu z Organizatorem lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu, a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.

 4. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

 5. Nagroda zostanie przesłana na podany przez Zwycięzcę adres lub zrealizowana z udziałem Zwycięzcy po podaniu treści zwycięskiej Pracy konkursowej i uprawdopodobnieniu tożsamości Zwycięzcy, np. przez okazanie dowodu osobistego. Dopuszczalne jest również ustalenie z Organizatorem innego sposobu przekazania nagrody, zgodnego z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 7. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

 9. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką na wskazany adres. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje Zwycięzców.

 10. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w wiadomości e-mail na adres biuro@infogmina.com lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.

 3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu sprawuje Organizator.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 05.02.2018 r.