Członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali nad przyjęciem środków, które przyczynią się do zwiększenia ilości instalacji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych, a także efektywności energetycznej oraz zaawansowanych biopaliw w całym regionie. Jaki rezerwuar przyjęto?

Zielone negocjacje

Zgodnie z komunikatem prasowym Parlamentu Europejskiego, planowane są negocjacje z ministrami krajów Unii Europejskiej, aby zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym koszyku energetycznym do 35%, o tyle samo zwiększyć efektywność energetyczną do 2030 roku i zatwierdzić 12-procentowy udział zielonej energii w transporcie. Poprzedni cel był skoncentrowany jedynie na odnawialnej mocy i wynosił 20% do 2020 roku.

Aby sprostać nowym zadaniom, państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą teraz ustalić własne cele krajowe, które wspólnota będzie monitorowała, aby zapewnić ich zgodność z nowym prawem.

 

Europa stawia na odnawialne źródła energii

Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, posłowie Parlamentu Europejskiego głosowali za przyjęciem wiążącego pułapu na poziomie co najmniej 35%. Był on oparty na prognozowanym zużyciu energii w 2030 roku, zgodnie z symulującym zużycie energii i system zaopatrzenia w energię w Unii Europejskiej modelem PRIMES.

Rozproszone zasoby energii

Parlament Europejski chce zagwarantować konsumentom wytwarzającym energię elektryczną w swoich lokalach konsumpcję i instalację systemów przechowywania bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat czy podatków. Do tego niezbędna jest jednak dokonana przez państwa członkowskie ocena istniejących przeszkód w zużyciu energii produkowanej we własnych obiektach, promowanie takiej konsumpcji oraz zapewnienie, że konsumenci – szczególności gospodarstwa domowe – będą mogli przyłączyć się do sieci zielonej bez poddawania się nieuzasadnionym warunkom lub procedurom.

Zgodnie z nowym prawem w 2030 roku każde państwo członkowskie będzie musiało zapewnić, że 12% energii zużywanej w transporcie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Także udział tzw. biopaliw pierwszej generacji, wyprodukowanych z upraw żywnościowych i paszowych, powinien zostać ograniczony do poziomów osiąganych w 2017 roku i wynosić maksymalnie 7% w transporcie drogowym i kolejowym. Europosłowie chcą również zakazu używania oleju palmowego od 2021 roku.

 

12% energii zużywanej w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych

Ponadto w 2021 roku 1,5% paliw będzie musiało należeć do jednej z kategorii: zaawansowanych biopaliw, odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego lub paliw kopalnych opartych na odpadach i odnawialnej energii elektrycznej. Do 2030 roku procent ten wynosić ma już 10%. Ponadto do 2022 roku 90% stacji paliw na drogach sieci transeuropejskich musi być wyposażonych w punkty ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy.

Biomasa

Posłowie dążą również do tego, aby systemy wsparcia dla energii odnawialnej z biomasy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć zachęcania do niezrównoważonego wykorzystania biomasy do produkcji energii, jeżeli istnieją lepsze zastosowania przemysłowe lub materiałowe. W przypadku wytwarzania energii należy w związku z tym nadać priorytet spalaniu odpadów drzewnych i pozostałości.

– Plan jest historyczny, zgodny i spójny ze zobowiązaniami UE w zakresie klimatu – stwierdził francuski eurodeputowany Michele Rivasi.

 

Biomasa

– Jestem dumny, że parlament przyczynił się do przywrócenia wiarygodności UE w zakresie ochrony klimatu. Zwiększone ambicje w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i silnego systemu zarządzania energią węglową przyczynią się do powstania gospodarki opartej na zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku i będą zgodne z porozumieniem paryskim. Parlament połączy się w negocjacjach z Radą – dodał luksemburski poseł Claude Turmes.

Zgodnie z nowym ustaleniem, do 1 stycznia 2019 roku, a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji Europejskiej zintegrowany krajowy plan w zakresie energii i klimatu. Pierwszy z nich musi obejmować okres od 2021 do 2030 roku.