AUDIO

HAPPY HOUR

Fundusze krajowe

10.03.2016 23:24:34
Tagi:
Programy i fundusze poszczególnych resortów ministerstw rządowych

 

Wsparcie finansowe zapewniane ze źródeł krajowych obejmuje rozmaite resortowe programy i fundusze. Bezpośrednim prowenientem są poszczególne resorty ministerstw rządowych, a same środki zostają wygospodarowane rokrocznie z budżetu państwa. Instytucjami zarządzającymi kapitałem często nie są jednak ministerstwa lub ich departamenty, ale jednostki publiczne, które specjalizują się w zakresie działania objętym finansowaniem. Choć dzięki znajomości obszaru, który ma zostać dofinansowany taka specjalizacja zapewnia rzetelność w rozporządzaniu środkami, sprawia również, iż informacja o możliwych do pozyskania funduszach jest rozproszona i trudno dostępna.

Samo odnalezienie instytucji, która odpowiada za przebieg i przeprowadzenie konkursów pozyskiwania finansowania to jednak dopiero początek drogi. Ogłaszane nabory wniosków o dodatkowe środki inwestycyjne są szczegółowo zakrojone – doprecyzowują obszar, efekty i sposoby działania w ramach danego przedsięwzięcia, a także ograniczają krąg podmiotów, mogących ubiegać się o dotacje i pożyczki.

Kluczowe dla uprawdopodobnienia realizacji inwestycji jest spełnianie wymogów formalnych oraz merytorycznych, dookreślonych każdorazowo w ogłaszanych konkursach. Zgłoszone projekty cechować się muszą nie tylko atrakcyjnością, dopasowaniem do typu naboru, wskaźników efektywności i danych szacunkowych, ale też kompatybilnością z określonym obszarem polityki państwa. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie zgłaszanych przedsięwzięć jest nierzadko również potencjał organizacyjny wnioskodawców, ich dotychczasowe doświadczenie, a także zakładane zasady wdrażania zamierzonych działań.

Centralnym punktem każdej zgłaszanej do wdrożenia inwestycji jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia. Wykazane kwoty muszą być poprawnie przypisane do poszczególnych, lecz również i racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji projektu. Ocena wydatków obejmuje też ich adekwatność do planowanego celu mających zostać podjętych działań. Wszystkie te wyznaczniki muszą zaś jednoznacznie wskazywać, iż wnioskowana inwestycja wyróżnia się na tle innych i po jej realizacji przyniesie wymierne korzyści dla obszaru samorządu, z którego pochodzi.