AUDIO

HAPPY HOUR

Fundusze zagraniczne

10.03.2016 23:29:09
Tagi:
Wykorzystanie wspólnego budżetu, z którego finansowane są działania mające na celu wzmacnianie konkurencyjności i realizację działań pomocowych

 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło nowy rozdział w historii finansowania szeroko zakrojonych inwestycji w naszym kraju. Jako organizacja zrzeszająca kraje mierzące się z rozmaitymi wyzwaniami i znajdujące się na odmiennych poziomach rozwoju, dysponuje na rzecz państw członkowskich wspólnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu wzmacnianie konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów, a także realizację działań pomocowych dla rozwoju uboższych regionów.

Strukturą przypominają one fundusze krajowe - mają podobne elementy składowe (fundusze, programy, instrumenty finansowe) oraz zakładane cele i nierzadko są wobec nich komplementarne. Dodatkowo uzupełniane są jeszcze o środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które wiążą się z bezzwrotną pomocą transgraniczną bądź współpracą podejmowaną na mocy porozumień między poszczególnymi krajami, takimi jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Austria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Białoruś, Dania czy Niemcy.

Rozwój gospodarczy krajów objętych współdziałaniem dotyczy obszarów niezwykle rozległych: od działań redukujących różnice ekonomiczne i społeczne, poprzez wsparcie inwestycji informacyjnych, produkcyjnych i infrastrukturalnych, a także prace badawcze i rozwojowe, aż do inwestycji transportowych i dotyczących ochrony środowiska. Podejmowanym przedsięwzięciom zawsze przyświeca skuteczna wymiana kulturowa oraz zasady rządzące polityką regionalną, wśród których wymienia się: partnerstwo, dodatkowość i subsydiarność finansowania, decentralizację oraz koncentrację środków oraz  programowanie oferowanej pomocy. Ich kompilacja tworzy globalny system wsparcia o charakterze międzynarodowym, zmierzającym do realizacji polityki równości szans w poszczególnych krajach współpracy transgranicznej.