AUDIO

HAPPY HOUR

Możliwości i perspektywy

10.03.2016 23:14:14
Tagi:
Identyfikacja i ocena dostępnych oraz możliwych do pozyskania źródeł finansowania

 

Jedną z podstawowych barier na drodze do inwestycji na obszarze jednostki samorządu terytorialnego na dowolnym szczeblu jest ograniczenie kapitałowe. Dostrzeganie potrzeb oraz dobry plan zmian często nie wystarczają, aby realnie myśleć o wdrażaniu zmian. Identyfikacja i ocena dostępnych oraz możliwych do pozyskania źródeł finansowania, pochodzących z funduszy europejskich i krajowych, jest zatem strategicznym etapem, który może zadecydować o powodzeniu zamierzonych przedsięwzięć.

Rozważanie na temat modeli finansowania należy rozpocząć od wprowadzenia rozróżnienia między kapitałami krajowymi oraz zagranicznymi. Korzystanie z nich wiąże się nie tylko z odmiennymi generatorami źródłowym i operatorami, odpowiedzialnymi za rozporządzanie funduszami, ale również zasadami rozliczania realizowanych inwestycji. Nie należy jednak utożsamiać wskazanych dwoistych źródeł z dychotomią podmiotów przyznających środki. Docelowych możliwości, z których można skorzystać jest bowiem o wiele więcej.

Szczegółowe obszary i inwestycje, na które można pozyskać środki finansowe – zarówno rządowe, jak i europejskie – są ściśle powiązane z obranymi przez jednostki decyzyjne strategiami oraz wieloletnimi planami rozwoju. W ramach poszczególnych priorytetowych działań i poddziałań operatorzy umożliwiają zdobycie kapitału na konkretne inwestycje za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych.

Z uwagi na konieczność długofalowego planowania, zasady jawności i dostępu do informacji publicznej oraz nakazu rzetelnego sprawozdawania już wykorzystanych środków, dane w zakresie głównych kierunków rozwojowych, które będą wspierane w kolejnych latach są dostępne w udostępnianych harmonogramach i regulaminach. Ich zgłębianie wymaga jednak zaangażowania, wysiłku i pewnej biegłości w poszukiwaniu i selekcjonowaniu rozpowszechnianych wiadomości. W przypadku posiadania określonych potrzeb inwestycyjnych bądź pomysłów na rozwój swojej jednostki samorządowej, warto więc dobrze rozeznać dostępne możliwości za pomocą dostępnych wyszukiwarek ofert finansowania i – w razie potrzeby – zasięgnąć pomocy specjalistów w pozyskiwaniu środków.