By zwiększyć funkcjonalność ogrodu lub po prostu go upiększyć, często budujemy w nim obiekty, takie jak altany, oczka wodne czy domki narzędziowe. Rzadko myślimy o tym, że być może powinniśmy przeprowadzić formalności w urzędzie. Tymczasem budowa niektórych obiektów ogrodowych może wymagać nawet pozwolenia. Jakie obiekty i roboty wykonamy w ogrodzie bez żadnych formalności, a kiedy musimy dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę?

 

Przepisy prawne, które warto znać

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane możemy rozpocząć tylko na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak od powyższej zasady istnieją pewne wyjątki. Bez pozwolenia wykonamy roboty wskazane w art. 29 ustawy, ale jeśli chcemy zainwestować w te, które wymieniono w art. 30 – zgłoszenie będzie nieuniknione.

 

Co wspólnego z robotami budowlanymi ma wykonanie grilla ogrodowego, oczka wodnego lub innego podobnego obiektu? Prawo budowlane niektóre obiekty ogrodowe zalicza do obiektów budowlanych, a wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu traktuje jako budowę, zaliczaną do robót budowlanych (art. 3 pkt 6 i 7).

Jakie obiekty ogrodowe wykonamy bez formalności?

Bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia możemy w przydomowym ogrodzie wykonać: • obiekty małej architektury, czyli niewielkie obiekty, głównie architektury ogrodowej (np. posągi, wodotryski, pergole na kwiaty) lub przeznaczone do utrzymania porządku i rekreacji codziennej (np. huśtawki, piaskownice, drabinki, śmietniki, grille murowane);
 • altany, czyli budowle o lekkiej konstrukcji i zwykle ażurowych ścianach, przeznaczone do wypoczynku, pod warunkiem że będą wolno stojące, ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2, a na działce nie umieścimy więcej niż dwie takie altany na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, przy czym nie może być ich więcej niż dwie na każde 1000 m2 powierzchni działki i możemy je usytuować jedynie na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe albo na takiej, na której znajduje się budynek mieszkalny. Jeśli ogród leży na innej działce ewidencyjnej niż dom mieszkalny, musimy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy działka znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej;
 • baseny i oczka wodne o powierzchni lustra wody nie przekraczającej 50 m2;
 • ogrodzenie o wysokości do 2,2 m;
 • utwardzenie gruntu, czyli np. alejki, chodniki, place, pod warunkiem, że prace przeprowadzimy w obrębie działki budowlanej. 

Wykonując wymienione roboty w ogrodzie, musimy pamiętać o tym, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia nie pociąga za sobą zwolnienia z konieczności spełnienia wymagań stawianych przez inne przepisy, np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy ustawę o drogach publicznych.

Jakie obiekty ogrodowe wymagają zgłoszenia?

Zgłoszenia będziemy musieli dokonać, jeśli: • zechcemy wybudować budynek gospodarczy (np. domek na narzędzia), wiatę, oranżerię (ogród zimowy). Obiekty te muszą jednak spełniać kilka warunków: ich powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 m2, a na działce nie może być więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki. Ponadto budynek gospodarczy musi być wolno stojący i parterowy, a oranżeria mieć charakter przydomowy;
 • zamierzamy wykonać ogrodzenie o wysokości powyżej 2,2 m;
 • ogród znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wtedy zgłoszenie będzie konieczne nawet, jeśli planujemy wykonać obiekty lub roboty wymienione w poprzednim akapicie, tj. niewymagające żadnych formalności.Kiedy budowa obiektów ogrodowych wymaga pozwolenia?

Pozwolenie na budowę będzie potrzebne, jeśli: • nie spełniony jest któryś z warunków stawianych przez omówione w poprzednich akapitach przepisy, na przykład przekroczona zostanie powierzchnia zabudowy (w przypadku budynku gospodarczego, wiaty czy altany);
 • wykonane maja być roboty budowlane niewymienione w art. 29 prawa budowlanego, tj. niezwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, np. budowa muru oporowego, czyli budowli zabezpieczającej grunt przed osuwaniem się.Uzyskanie pozwolenia na budowę może też okazać się konieczne, jeśli ogród znajduje się na obszarze Natura 2000. Stanie się tak, jeśli inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Podane w artykule informacje mają zastosowanie, jeśli wymienione obiekty i roboty wykonujemy w przydomowych ogrodach. W przeciwnym razie może być konieczne dopełnienie innych formalności. Na przykład budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia, a oranżerie (ogrody zimowe) oraz baseny i oczka wodne, by mogły być wykonane bez formalności, muszą mieć charakter przydomowy, tj. znajdować się w pobliżu budynku mieszkalnego.

inż. budownictwa Magdalena Myszura