Faza operacyjna - umowa o PPP zawarta 5 października 2010 roku


Partnerstwo publiczno-prywatne obejmowało przebudowę istniejącego w stanie surowym zamkniętym Domu Opieki Społecznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym z zakresu opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Grunt do zagospodarowania na obiekt zabezpieczający potrzeby mieszkańców w zakresie usług opiekuńczo-leczniczych Gmina Kobylnica przekazała siostrom zakonnym. Środki finansowe klasztoru wyczerpały się jednak, dlatego gmina – chcąc zrealizować jedno ze swoich ustawowych zadań własnych – nabyła nieruchomość z rozpoczętą budową. Budżet gminny nie mógł objąć jednakże dokończenia budowy, stąd samorząd uruchomił poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji.

Początkowo przedsięwzięcie zamierzano zrealizować na podstawie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jednakże ze względu na brak zainteresowania rynku takim modelem realizacji projektu, dnia 20 sierpnia 2010 r. ogłoszono nowe postępowanie w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. W wyniku tego postępowania w dniu 5 października 2010 r. zawarto umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z Niepublicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SON Sp. z o.o.

Podmiot publiczny zobowiązał się do zagospodarowania terenu oraz zabezpieczył 75% wartości inwestycji w formie hipoteki na nieruchomości. Do obowiązków partnera prywatnego należało zaś przeprowadzenie odpowiednich prac przystosowawczych, niezbędnych robót budowlanych oraz wyposażenie budynku, wraz z przyjęciem na siebie w całości ryzyka związanego z procesem budowlanym. Wartość całości robót budowlanych objętych umową oszacowano na 4 295 128 złotych. Po przeprowadzeniu etapu inwestycyjnego Partner prywatny miał zaś świadczyć usługi w formie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w którym docelowo przebywałoby ok. 100 osób, godząc się również z nieprzewidywalnością popytu na usługi świadczone w placówce przez cały okres trwania umowy, a więc 30 lat. Na Zakład scedowana została również odpowiedzialność za pozyskanie finansowania świadczonych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przez cały okres trwania kontraktu partner prywatny miał opłacać podatek od nieruchomości, a także dzierżawić teren przedsięwzięcia, przy czym wyłącznie przez 5 ostatnich lat uiszczany ma być czynsz dzierżawny. Po zakończeniu umowy Zakład przekaże obiekt nieodpłatnie na rzecz podmiotu publicznego.

– Zdajemy sobie doskonale sprawę z ryzyka, które leży po stronie partnera prywatnego: poważnych kosztów związanych z pracami budowlanymi, wykonaniem wszystkich podłączeń, zabezpieczeniem personelu. Na razie wszystko idzie dobrze. Mamy pełne przekonanie, że decyzja o realizacji zadania w ramach PPP była słuszna – komentuje projekt zastępca wójta gminy Kobylnica – Jan Plutowski.

Przedsięwzięcie nie było dodatkowo finansowane z funduszy europejskich.