Z uwagi na pozostawioną stronom swobodę kształtowania umów o PPP oraz wielości i różnorodność inwestycji realizowanych w ich ramach, istotna kwestia stają się kwestie podatkowe, o których istnieniu nie przesądza ustawa wprowadzająca PPP. Efektywna realizacja przedsięwzięć powinna być jednak postrzegana również przez pryzmat kwestii technicznych oraz ekonomicznych. Jakie są różnice w kwestii opodatkowania partnerów umowy o PPP? O tym poniższy artykuł.

Przedmiot należności podatkowej

W kwestii opodatkowania czynności przeprowadzanych w ramach realizacji projektów PPP brak jest kompleksowej regulacji, która uwzględniałaby specyfikę podejmowanych działań. Stąd też aktywności i transakcje, podejmowane na podstawie umowy o współpracy, podlegają ogólnym zasadom fiskalnym. Uruchamiają zatem zarówno konieczności uiszczania obciążeń na gruncie podatków dochodowych - CIT i PIT, jak i w zakresie podatku VAT. Odmienność sytuacji powstających w trakcie obowiązywania umowy o PPP, stosunkowa nieschematyczność umów o PPP i jednoczesny brak dostępnych w tym zakresie interpretacji podatkowych, wymuszają jednak pewną ostrożność w stosowaniu analogii.

Strategiczne zasady fiskalne

Podział kosztów między stronami umowy na etapie przygotowawczym jest niewątpliwy. Jednostka publiczna ponosi wydatki płynące z ogłoszenia o zamówieniu, zaś partner prywatny - związane z przygotowaniem oferty. Wydatki te mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich powiązania kosztów z potencjalnymi przychodami. Bezsprzeczne jest również zwolnienie z podatku CIT wkładu własnego, przekazanego już po zawarciu umowy, niezależnie od podmiotu wnoszącego wkład. Zwolnieniu nie podlegają natomiast środki, które stanowią zwrot wydatków na realizację przedsięwzięcia oraz nabycie udziałów w spółce handlowej. Odrębną kwestią jest opodatkowanie VAT, które nie ma zastosowania w przypadku wniesienia wkładu własnego nieodpłatnie, jednak w przypadku wniesienia wkładu odpłatnie, obowiązuje na zasadach ogólnych, z prawem do odliczeń.

Optymalizacja podatkowa

Warto jednakże brać pod uwagę kwestie bardziej rozlegle, aniżeli tylko poprawne rozliczenie adekwatnych podatków. Uwzględnienie możliwych obciążeń już na etapie planowania inwestycji pozwoli bowiem na umiejętną kalkulację i analizę dostępnych działań w zakresie optymalizacji podatkowej. Podejście to, dotyczące zwłaszcza uregulowań podatku VAT w jednostkach gminnych, może przynieść znaczne oszczędności, szczególnie w PPP podejmowanym w obszarze inwestycji infrastrukturalnych.

Jednym z elementów, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze formy realizacji o PPP są skutki podatkowe nawiązania współpracy między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Istotne jest rozważenie nie tylko ciężarów koniecznych, ale i możliwości zoptymalizowania przyszłych należności podatkowych.

Podsumowując całość przedstawionych w cyklu zagadnień - gdy zamierzasz zrealizować inwestycję, która będzie odpowiadała na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, nie musisz brać pod uwagę współpracy w ramach PPP. Jeśli jednak poważnie rozważasz wszelkie dostępne możliwości i zależy Ci na wysokiej jakości usług - na pewno powinieneś to zrobić. Przemawiają za tym względy społeczne, ekonomiczne i finansowe. Czy jako dobry zarządca mógłbyś to zbagatelizować?