Ministerstwo zdrowia przedstawiło nowy projekt rozporządzenia, w którego treści przewidziano poradę pielęgniarską. Dzięki nowemu prawu NFZ będzie mógł zapłacić za wizytę, w czasie której pielęgniarka zbada pacjenta i wypisze receptę na kontynuację leczenia.

Nowe przepisy (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) są realizacją postulatów zawartych w Porozumieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 lipca 2018 roku. Z tego względu w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach uwzględnione zostały warunki realizacji porady pielęgniarskiej.

infoplanet prawo i medycyna porada lekarska projekt

Jak wynika z wprowadzenia do rozporządzenia, porady pielęgniarek i położnych mogą być stosowane w przypadkach, gdy służy to: zwiększeniu samodzielności pielęgniarki lub położnej, wykonywaniu bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych bądź też samodzielnemu zalecaniu niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Granice udzielanych porad i czynności określają uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczą one osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo bądź posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa. Legitymując się takim wykształceniem mogą: ordynować leki i wystawiać recepty na środki zawierające określone substancje czynne (bez leków z substancjami bardzo silnie działającymi, środków odurzających i substancji psychotropowych).

Co więcej, pielęgniarki i położne mogą również ordynować określone wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, o ile ukończyły w tym zakresie kurs specjalistyczny.