Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zmiany wprowadzone w przepisach mają zapewnić osobom wykonującym zawody medyczne regulowane ustawowo większe możliwości rozwoju zawodowego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został przyjęty przez rząd 23 lipca. Nowelizacja ma na celu przyznanie osobom wykonującym zawody medyczne regulowane ustawowo, takim jak: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, fizjoterapeuci czy diagności laboratoryjni, możliwości rozpoczynania specjalizacji w określonych dziedzinach ochrony zdrowia.

infoplanet prawo i medycyna specjalisci w ochronie zdrowia nowelizacja

Zgodnie z treścią art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany obowiązującego dotąd prawa uchylając ustęp, zgodnie z którym ustawa nie jest stosowana wobec osób wykonujących zawody medyczne, uzyskujące tytuł specjalisty według zasad określanych przepisami regulującymi wykonywanie tych zawodów. Uchylenie przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne uregulowane ustawowo przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 czerwca 2017 roku w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o ile nie będzie to uregulowane w przepisach szczególnych dotyczących danej specjalizacji lub nie będzie jednostki akredytowanej do prowadzenia specjalizacji.

Dzięki temu uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego dostępne będzie również dla farmaceutów, którzy w swoim katalogu dziedzin z zakresu farmacji nie mają dziedziny „zdrowie publiczne”, a także diagnostom laboratoryjnym, wobec których dziedzina „zdrowie publiczne” nie została uruchomiona, choć występuje w wykazie dziedzin. W efekcie nastąpić ma wzrost zainteresowania szkoleniami specjalizacyjnymi w poszczególnych dziedzinach w ochronie zdrowia, w tym w nowej dziedzinie – psychoterapii dzieci i młodzieży, a więc finalnie – zwiększenie liczby specjalistów w tej dziedzinie.

infoplanet prawo i medycyna specjalisci w ochronie zdrowia

Centrum Informacyjne Rządu wskazuje, że wprowadzone rozwiązanie to realizacja postulatów zgłaszanych przez lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, którzy podkreślali specyfikę pracy z takimi pacjentami. Z przytoczonych danych wynika, iż po wprowadzeniu nowej specjalizacji „psychoterapia dzieci i młodzieży” o przyznanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie wystąpiło ok. 450 praktyków.

Dzięki nowelizacji i zwiększeniu liczby specjalistów również dostęp do profesjonalnych usług medycznych stanie się łatwiejszy. Zmiany w zakresie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zaczną obowiązywać w dniu następującym po dacie ogłoszenia nowelizacji w dzienniku ustaw.