Organizacja krytykuje projekt ustawy o cudzoziemcach

   • Amnesty International skierowała do MSWiA opinię w sprawie projektu zmian przepisów
  • Zdaniem organizacji planowana nowelizacja zagraża prawom człowieka
  • Co więcej, organizacja uważa, że nowelizacja nie rozwiązuje największego z problemów 

Amnesty International skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji krytyczną opinię w sprawie projektu zmian przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 stycznia 2017 roku.

– Zmiany dotyczące udzielania ochrony cudzoziemcom w Polsce zagrażają prawom człowieka – twierdzi organizacja.

Planowane zmiany uzasadniane są nasilający się ruch migracyjny oraz konieczność zapewniania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jak zauważają jednak autorzy opinii, założenie takie nie pokrywa się z danymi liczbowymi.

– Warto jednak zauważyć, że zgodnie z danymi UDSC za rok 2016, w Polsce złożono około 12 tys. wniosków o ochronę międzynarodową, co stanowi podobną liczbę złożonych wniosków o status uchodźcy w odniesieniu do lat poprzednich – wskazują przedstawiciele Amnesty International.

Co więcej, organizacja uważa, że nowelizacja nie rozwiązuje największego z problemów, dotyczących osób, które od wielu miesięcy koczują przy granicy z Polską ze względu na nieudzielenie im  zgody na wszczęcie procedur zmierzających do przyznania azylu.

– Niestety projektowane zmiany w ustawie nie uwzględniły żadnych z rekomendowanych rozwiązań w związku z zaistniałą sytuacją. Między innymi nie wprowadzono rekomendowanych regulacji dotyczących odpowiedniego dokumentowania prowadzonych przez Straż Graniczną tak zwanych „rozpytań”, prowadzonych z osobami ubiegającymi się o ochronę na granicy. W związku z czym zaproponowane zamiany w ustawie nie odpowiadają na pilną potrzebę reakcji na kryzysową sytuację na granicy polsko-białoruskiej – oceniono w opinii.