System zamówień publicznych ma stać się instrumentem realizacji polityki gospodarczej państwa

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Jak podaje resort, "ułatwia małym i średnim firmom dostęp do zamówień publicznych, zwiększa możliwość stosowania pozacenowych kryteriów oceny, premiuje przedsiębiorców zatrudniających na umowę o pracę oraz przewiduje, że od 2018 r. zamawiający i wykonawcy będą obowiązkowo komunikować się drogą elektroniczną".

Nowelizacja, zwana małą nowelą, ma uczynić prawo bardziej przejrzystym, uprościć procedury przetargowe oraz wdrożyć obowiązujące Polskę zapisy dyrektyw unijnych, przewidujących m.in. elektronizację procesów przetargowych.

Nowe przepisy wymagają również od zamawiających wskazania tych czynności wykonawcy, które będą obligować zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Ma to zmierzać do poszerzania grona osób otrzymujących co najmniej minimalne wynagrodzenie i korzystających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Ponadto preferowane będą zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy zatrudniający niepełnosprawnych i osoby w trudniejszej sytuacji na rynku pracy (jak osoby 50+ czy samotnie wychowujące dzieci).

 – Skorzystają na tym zamawiający i wykonawcy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Z myślą o nich wprowadzono m.in. możliwość łatwiejszego udzielania zamówień w częściach. – podkreśla ministerialny komunikat.

Zmiany w prawie objęły również tryb udzielania zamówień. Pojawiła się nowa forma – partnerstwo innowacyjne – mająca promować innowacyjność, umożliwić zamawianie nieistniejących jeszcze technologii i złączyć procedury dotyczące różnych etapów prac i wdrożeń B+R.