Nowy projekt polskiego rządu

   • Przyjęto projekt o roszczeniach o naprawienie szkody przez naruszenie prawa konkurencji
  • Celem nowego prawa transpozycja dyrektywy unijnej do prawa polskiego
  • W założeniach prawo pełnego naprawienia szkody wraz z odsetkami 

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Zgodnie z jej treścią każdy, kto poniósł stratę lub nie odniósł korzyści w wyniku naruszenia prawa konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia wraz z odsetkami.

Nowelizacja będzie normowała zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Jej głównym zadaniem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy, która dotyczy roszczeń odszkodowawczych.

– Celem projektowanej regulacji jest transpozycja dyrektywy do prawa polskiego. Ze względu na specyfikę przedmiotu regulacji, transpozycja musi mieć kompleksowy charakter i dotykać kilku obszarów stosunków prawnych. Prawodawca unijny dostrzega potrzebę harmonizacji w dziedzinie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego; przepisy dyrektywy odnoszą się także do materii regulowanej w Polsce ustawą z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotychczasowy stan prawny w Polsce w tych sferach odbiega od standardu wyznaczonego w dyrektywie – głosi uzasadnienie projektu.

Treść nowej regulacji zakłada możliwość składanie powództwa w imieniu przedsiębiorców poszkodowanych przez naruszenie prawa konkurencji również przez organizacje ich zrzeszające, które w swoich zadaniach statutowych wymienią ochronę rynku przed praktykami stanowiącymi naruszenie prawa konkurencji. Dodatkowo przewidziano również nieznany dotąd w polskiej procedurze wniosek o wyjawienie środka dowodowego.

Wejście w życie ustawy zaplanowano na 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.