Światło dzienne ujrzały przepisy wprowadzające do Ordynacji podatkowej klauzulę generalną mającą zapobiegać unikaniu opodatkowania przez obejście prawa. W ustawie o podatku od towarów i usług pojawi się natomiast w odniesieniu do podatku VAT klauzula nadużycia prawa

Ustawa ma wejść życie po upływie terminu 30 dni od daty ogłoszenia.

Nowa regulacja ma na celu uporządkowanie systemu podatkowego i uszczelnienie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Zgodnie z treścią ustawy jako unikanie opodatkowania traktowana będzie czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, która będzie sprzeczna z celem przepisu ustawy.

Istota klauzuli ma zawierać się w decyzji wydawanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zmierzającej do ustalenia lub określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy albo wydania innej decyzji dotyczącej rozliczenia podatnika za oznaczony okres rozliczeniowy. Wprowadzono również zakresy stosowania klauzuli – dotyczyć ma wyłącznie sytuacji, w której korzyść podatkowa przekroczy 100 tys. złotych w jednym okresie rozliczeniowym.

Co więcej, nowelizacja zakłada również utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Jej zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli w sprawach indywidualnych.

Regulacja nakłada dodatkowo nowe obowiązki na podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Będą one zobowiązane do elektronicznego, comiesięcznego przekazywania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ustawa przewiduje jednak zwolnienie z obowiązku do końca 2016 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorcy ze zwolnienia skorzystają do końca 2017 roku.