Sejm przyjął ustawy usprawniające dochodzenie wierzytelności

   • Uchwalono bez poprawek zestaw ustaw usprawniających dochodzenie wierzytelności
  • Pakiet nowelizacji to element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Istotą nowelizacji jest zwiększenie szans na zapłatę wierzytelności 

W dniu wczorajszym głosami 405 posłów został uchwalony bez poprawek zestaw ustaw usprawniających dochodzenie wierzytelności, czyli tzw. pakiet wierzycielski lub „100 zmian dla firm”. Przeciw opowiedziała się jedna osoba, a 30 wstrzymało się od głosowania.

Pakiet nowelizacji jest elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego istotą jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności, ułatwienie dochodzenia wierzytelności, przeciwdziałanie zatorom płatniczym oraz poprawa płynności finansowej firm.

– Mimo, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zjawiska braku lub opóźnień w płatnościach, może ono zostać ograniczone. Problem ten wymaga przekrojowego podejścia – poszukiwania przyczyn opóźnień w zapłacie na każdym z etapów „życia” wierzytelności, a nawet jeszcze przed jej powstaniem – uzasadniano wprowadzenie zmian.

Nowe regulacje wprowadzają przepisy zwiększające szanse spełnienia świadczenia będącego zapłatą wierzytelności, umożliwiają prawidłową oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz uskutecznią dochodzenie roszczeń przed sądem.

– Ustawa pomoże skrócić czas rozpatrywania spraw gospodarczych przez sądy, zmniejszając konieczność sądowego dochodzenia należności. Obecnie dane o terminach rozstrzygania przez sądy są alarmujące. W roku 2015 średni czas rozpatrywania spraw gospodarczych przez sądy wynosił 14 miesięcy, w sądach okręgowych ponad 40% spraw gospodarczych rozpoznawanych było przez ponad rok, z kolei ponad 25% – dłużej niż 2 lata, 10% spraw zaś – ponad 3 lata – mówiła przewodnicząca podkomisji zajmującej się projektem ustaw Barbara Bobula.

Jeśli Senat również opowie się za nowelizacją, pakiet wierzycielski wejdzie w życie 1 czerwca 2017 roku.