MSWiA ostrzega i debatuje

   • Debata o przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi w Warszawie
  • Ostrzeżenia MSWiA w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa
  • Niepokojące dane statystyczne Europolu i Eurostatu 

Dziś w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi. Do udziału zaproszono przedstawicieli organów ścigania, instytucji eksperckich oraz europejskich organizacji pozarządowych.

– Skala zjawiska handlu ludźmi, nazywanego współczesnym niewolnictwem, w Europie stale rośnie; ofiary najczęściej są wykorzystywane do prostytucji, pracy przymusowej i żebractwa, a także w handlu narkotykami – ostrzega Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w najnowszym raporcie dotyczącym bezpieczeństwa. – Ofiary stają się więc silnie uzależnione od sprawców zarówno materialnie, jak i emocjonalnie. Z tego powodu handel ludźmi to proceder bardzo trudny do ujawnienia.

Jak wynika z danych statystycznych Europolu i Eurostatu, w latach 2010–2012 na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej ujawniono ponad 30 tys. ofiar handlu ludźmi. 65% z nich było obywatelami krajów europejskich, w tym najczęściej Bułgarii, Rumunii, Holandii, Węgier oraz Polski.

– O ile w poprzednich latach podstawowym problemem z punktu widzenia podejmowanych działań było zwalczanie handlu ludźmi, przede wszystkim handlu kobietami w celach wykorzystywania do prostytucji, o tyle obecnie równie ważne wydają się kwestie związane z umiejętnością rozpoznania czynów przestępczych dotyczących werbowania i przyjmowania – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – w celu ich eksploatacji do pracy niewolniczej – stwierdza MSWiA.