Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało nowe prawo do konsultacji

   • Resort skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy
  • Dotyczy on finansowania zadań oświatowych, zwłaszcza dotacji oświatowych
  • Na opinie Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka do 30 czerwca 

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na opinie resort czeka do 30 czerwca.

W dokumencie zaproponowano zmiany dotyczące naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Przedstawiono również nowe rozwiązania w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Projekt zawiera również wiele przepisów porządkujących i doprecyzowujących obecne rozwiązania finansowe.

Dotacja przedszkolna

Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego naliczana będzie według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola. Jak podkreśla resort edukacji, kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez samorządy przy naliczaniu dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego.

– Są przypadki przedszkoli, które znajdują się na terenie innej gminy i środki otrzymuje ta gmina na terenie której to przedszkole się znajduje. Chodzi tu głównie o gminy wiejskie, które prowadzą przedszkole na terenie gminy miejskiej, oraz powiaty, które mają m.in. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych, na które dotacja trafia do gminy, na terenie której znajduje się szkoła – zaznacza MEN.

Dotacja podręcznikowa

W związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów zaproponowano zmiany w zakresie rozliczania wykorzystania dotacji celowej.

Dotacja, tak jak obecnie, będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla danej klasy, tj. będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć koszty zakupu kompletu podręcznika na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych pomiędzy odpowiednimi klasami.

Zrezygnowano z dokonywania aktualizacji wniosku i informacji w sierpniu (po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym). Aktualizacje informacji, jak i wniosków będą mogły być dokonywane na bieżąco, na podstawie zmiany prognozowanej liczby uczniów oraz po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.

Według MEN, nowa konstrukcja rozliczenia i wykorzystania dotacji pozwoli na uelastycznienie procesu zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Dodatkowo znacząco uprości ona system rozliczania środków z dotacji dyrektorom szkół, jednostkom samorządu terytorialnego oraz wojewodom.

Dotacje udzielane z budżetów samorządów

Jak zaznacza resort edukacji, jedną z najważniejszych zmian w zakresie dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych będzie odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół.

– Największe problemy interpretacyjne samorządów budził brak definicji rodzaju szkoły. Dlatego też, zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, zaproponowano odniesienie się do kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej. Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji. Wyeliminuje ona także pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji – wskazuje ministerstwo edukacji.

Wprowadzona zostanie definicja wskaźnika zwiększającego. Jest to konieczne, aby w przypadku dotowanych szkół publicznych, odpowiednio zwiększyć kwotę na ucznia przeznaczoną w subwencji oświatowej dla jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając wydatki tej jednostki na szkoły danego typu ponad kwotę naliczaną w subwencji oświatowej.

W konsekwencji zmianie ulegnie sposób wyliczania wysokości dotacji dla szkół. W przypadku szkół publicznych, (w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz tych, w których takiego obowiązku nie ma) dotacja określana będzie na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w subwencji oświatowej i przemnażana dodatkowo przez wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu.

Przepisy te będą stosowane również w przypadku szkół specjalnych. Tym samym przypadki poszukiwania najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego odpowiednią szkołę ograniczą się do sytuacji nieprowadzenia przez samorząd szkoły danego typu.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl