Trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE

Ministerstwo Energii zapowiada projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

 – Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r. – informuje ministerialny komunikat.

Zakres nowelizacji objąć ma kwestie wprowadzania wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Obywatelskie działania ukierunkowane na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza mająca dostarczać energię elektryczną do sieci elektroenergetyczne mają zostać wyraźnie rozgraniczone.

Tylko w pierwszym przypadku przewidziane będą mechanizmy umożliwiające częściową rekompensatę nakładów poniesionych na instalację OZE. Zasady zwracania kosztów inwestycyjnych nie są jeszcze ustalone. Już jednak wiadomo, iż nie będą one opierały się na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię.

Dla przedsiębiorców indywidualnie użytkujących małe i mikro instalacje dopuszcza się wprowadzenie mechanizmów FIT, wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych. Miałyby one umożliwić rozliczenia po zryczałtowanej cenie. Zakłada się również uwzględnianie w rozliczeniach ewentualne dotacje wykorzystane dla danej instalacji wcześniej.

Jak wskazuje komunikat „mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji  zostaną skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana”.

Zakładana nowelizacja przewiduje również nową koncepcję technologii OZE, która ma promować przedsiębiorcze i społeczne podejście na terenach wiejskich.

 – Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną – doprecyzowuje Ministerstwo.