Uchwała sopockich radnych

   • Sopoccy radni podjęli uchwałę dot. pomocy materialnej Syryjczykom
  • W formie dotacji przekazane zostanie 150 tys. złotych
  • Wokół przedsięwzięcia powstała koalicja instytucji, biznesu, organizacji i osób prywatnych 

W dniu wczorajszym sopoccy radni podjęli uchwałę o przekazaniu w formie dotacji 150 tys. złotych dla Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja” na zapewnienie środków na pobyt i leczenie dzieci – ofiar konfliktu w Syrii.

– Jest to kolejny ważny krok, który przybliża nas do udzielenia realnej pomocy najbardziej potrzebującym – mówi Aleksandra Gosk, Radna Miasta Sopotu, inicjatorka rezolucji Rady Miasta Sopotu w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym w konflikcie dzieciom i rodzinom z Aleppo – Od grudnia konsekwentnie szukamy możliwości wsparcia dzieci, ofiar konfliktu w Syrii. Jako miasto jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie. Mam nadzieję, że uda się pokonać wszelkie trudności proceduralne i pierwsze dzieci będą mogły przyjechać na leczenie do Sopotu – dodaje.

W ślad za rezolucją Rady Miasta Sopotu podjętą 19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym w konflikcie dzieciom i rodzinom z Aleppo, władze miasta przygotowują się na przyjęcie dzieci z Syrii zarówno pod względem wielowariantowych procedur, jak i organizacji bazy infrastrukturalnej oraz zabezpieczenia niezbędnych zasobów osobowych i finansowych.

Wokół przedsięwzięcia zawiązała się koalicja instytucji samorządowych, środowisk okołobiznesowych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Miasto Sopot uzyskało deklarację wsparcia i objęcia zdefiniowanymi procedurami medycznymi od zlokalizowanych w Sopocie i Gdyni szpitali. Wersją podstawową jest wariant czasowego pobytu w Sopocie kilkorga wymagających leczenia dzieci wraz z opiekunami.

Partnerem Gminy Miasta Sopotu w działaniach związanych z pomocą dzieciom poszkodowanym w konflikcie syryjskim jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, będące członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”.

Wśród głównych celów działalności Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja” jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, obejmuje zadania w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, działalność spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, między innymi w formie dotacji. Wsparcie takie udzielane jest w drodze uchwały, przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone jest na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnej. Wspieranie tego typu inicjatyw uznać należy za zasadne z punktu widzenia zadań samorządu w obszarze pomocy społecznej, a w praktyce stanowi urzeczywistnienie idei solidarności społecznej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd