Prokuratura o wyrokach z 9 marca i 11 sierpnia ubiegłego roku

   • Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo ze względu na brak znamion czynu zabronionego
  • Ponowne badanie sprawy przez prokuraturę było wynikiem decyzji sądu
  • Komunikat w sprawie wydał prokurator Łukasz Łapczyński 

Ze względu na brak znamion czynu zabronionego Prokuratura Okręgowa Warszawa–Praga w Warszawie umorzyła śledztwo ws. niedopełnienia od 9 marca 2016 r. do 10 lutego 2017 r. obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych: prezesa Rady Ministrów, ministra-członka Rady Ministrów oraz prezesa i pracowników Rządowego Centrum Legislacji, które miało polegać na zaniechaniu niezwłocznej publikacji orzeczeń TK z 9 marca 2016 r. i 11 sierpnia 2016 r., a także podżegania do tych zachowań przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego. Jak uzasadniają swoją decyzję śledczy, zaniechanie publikacji było podyktowane ochroną interesu publicznego.

– W ocenie prokuratora referenta, działanie z takiej motywacji, poparte określonymi, ustalonymi w toku śledztwa racjami oraz poglądami części środowiska naukowego, wyrażonymi w załączonych do akt opiniach, nie może być uznane za intencjonalne działanie na szkodę interesu publicznego, a tym samym dekompletuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 231 par 1 kk – poinformował w komunikacie rzecznik jednostki, prokurator Łukasz Łapczyński. – Nie można bowiem jednoznacznie rozstrzygnąć, które działanie było działaniem w interesie, a które na szkodę interesu publicznego. Przywołując argumentację odmienną od tej będącą podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to opublikowanie wymienionych na wstępie orzeczeń TK mogłoby zostać uznane za działanie na szkodę interesu publicznego – dodał.

Ponowne badanie sprawy przez prokuraturę było wynikiem decyzji sądu, który w październiku 2016 roku nakazał podjęcie postępowania po odmowie wszczęcia śledztwa, na które Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zażalenie. Osobom odpowiedzialnym za nieopublikowanie wyroków TK zarzucano doprowadzenie do szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym.