Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe prawo ma zapewnić dzieciom w szkole równy dostęp do ochrony zdrowia, bez względu na miejsce zamieszkania uczniów i typ placówki, do której uczęszczają.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami w poniedziałek – 27 maja. Jej wprowadzenie ma zwiększyć efektywność świadczeń zdrowotnych, które są finansowane ze środków publicznych. Cel wprowadzenia nowych przepisów to również lepsza integracja działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach i nawiązanie współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami.

infoplanet sluzba zdrowia ochrona zdrowia uczniow w szkole

Ochrona zdrowia uczniów w szkole ma objąć swoim zakresem: profilaktykę zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Opieka dentystyczna ma być świadczona w dziedzinach: stomatologii ogólnej i profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Za sprawowanie profilaktycznej ochrony zdrowia w szkole mają być odpowiedzialne pielęgniarki lub higienistki. Opiekę stomatologiczną zapewnią lekarze dentyści.

Opieka zdrowotna ma być zapewniona również w szkołach, w których nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wówczas wszelkie działania ochrony zdrowia będą prowadzone w miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie, zaś opieka dentystyczna – w gabinetach poza szkołą lub dentobusach. Za monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami odpowiedzialni będą wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące zmian w ustawie Prawo oświatowe, które dotyczą orzeczenia lekarskiego dla uczniów klas sportowych, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.