W latach 2013–2015 nie była wystarczająco wspierana

   • Najwyższy Izba Kontroli przeanalizowała rozwój sportu powszechnego niepełnosprawnych
  • W okresie 2013–2015 zmniejszała się liczba osób uczestniczących we wspieranych formach
  • Zwiększone było dofinansowanie imprezach sportowych i zajęć sekcji sportowych 

Jak wynika z kontroli NIK, rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 nie był wspierany wystarczająco. W kontrolowanym okresie – pomimo zwiększenia dofinansowania sportu – zmniejszała się liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego objętych wsparciem, czyli w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych. Brakowało przede wszystkim bezpośredniej współpracy Ministra Sportu i Turystyki z PFRON-em oraz samorządami. W efekcie działania wspierające sport, rekreację i promowanie aktywności fizycznej niepełnosprawnych były nieskoordynowane.

Niewystarczająca i nie w pełni skuteczna była promocja sportu oraz aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, skierowana do wąskiego kręgu odbiorców. Prawidłowo wspierano sport wyczynowy, czego efektem były wysokie wyniki sportowe polskich zawodników na zawodach międzynarodowych.

Poprzez sport powszechny umożliwia się osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w różnych formach aktywności sportowej (zajęciach, imprezach i obozach sportowych), a poprzez sport wyczynowy – przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Elementem wsparcia oraz motywacji zawodników niepełnosprawnych są udzielane stypendia i nagrody sportowe za osiągnięcia sportowe oraz inne świadczenia pieniężne. Jednym z najważniejszych aspektów uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne jest poprawa poziomu ich funkcjonowania i jakości życia oraz integracja społeczna. Uprawianie sportu i aktywności fizycznej przez osoby niepełnosprawne jest też elementem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Na dofinansowanie sportu powszechnego i wyczynowego oraz rekreacji osób niepełnosprawnych przeznaczono w latach 2013–2015 środki publiczne w łącznej wysokości 143,4 mln zł. Minister Sportu i Turystyki przekazał 99,1 mln zł, w tym 41,3 mln zł na sport powszechny i 57,8 mln zł na sport wyczynowy. Należy zauważyć, że w latach 2013–2015 wzrastało dofinansowanie przez Ministra zarówno sportu powszechnego (z 13,2 mln zł w 2013 r. do 14,8 mln zł w 2015 r., tj. o 12,1%), jak i wyczynowego (z 17,3 mln zł w 2013 r. do 20,9 mln zł w 2015 r., tj. o 20,8%).

NIK ocenia, że pomimo przeznaczenia w latach 2013–2015 kwoty 143,4 mln zł ze środków budżetu państwa, FRKF oraz PFRON wsparciem objęto około 62,5 tys. osób niepełnosprawnych rocznie, co stanowiło 2% osób niepełnosprawnych w Polsce (7,4% osób niepełnosprawnych uprawiających sport i rekreację). W latach 2013–2015 wsparciem objęto ogółem 115 tys. osób w ramach sportu powszechnego

Izba dobrze ocenia działalność Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych (organ doradczo-opiniodawczy Ministra), która wyznaczała kierunki zmian w sporcie osób niepełnosprawnych oraz stanowiła forum współpracy instytucji państwowych finansujących zadania oraz podmiotów realizujących te zadania (m.in. Polski Komitet Paraolimpijski, organizacje SON, polski związek sportowy). Za późno nawiązano bezpośrednią współpracę Ministra z PFRON, którą podjęto dopiero w maju 2016 r. Zdaniem NIK powinna ona przyczynić się do poprawy działalności wspierającej rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację. NIK zwraca też uwagę na brak współpracy Ministra Sportu i Turystyki z samorządami województw i powiatowymi w zakresie rozwoju sportu, jego promocji oraz aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych – pomimo, że województwa i powiaty realizują zadania własne w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl