Smart city w rozkwicie

   • Ruda Śląska będzie rozwijać ideę inteligentnego miasta
  • Koncepcja smart city ma być gotowa do końca września
  • Będzie wyznaczająca kierunki rozwoju inteligentnych systemów 

Ruda Śląska jako jedno z nielicznych miast w Polsce kompleksowo będzie rozwijać ideę inteligentnego miasta. W mieście rozpoczęły się właśnie prace nad koncepcją smart city. Ma ona być gotowa do końca września i stanowić swoistą mapę drogową, wyznaczającą kierunki rozwoju inteligentnych systemów w mieście. Dokument wskazywać będzie również źródła pozyskiwania środków na ich tworzenie.

– Chcemy głównie skupić się na oświetleniu ulicznym, zarządzaniu ruchem ulicznym, monitoringu jakości powietrza i hałasu, a także rozwoju miejskiej sieci szerokopasmowej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Jak podkreślają władze miasta, opracowanie koncepcji, a następnie jej wdrożenie, będzie miało niebagatelny wpływ na dalszy rozwój Rudy Śląskiej.

– Nie ma już odwrotu od nowoczesnych technologii, które na dobre wkraczają także w przestrzeń miejską. Dlatego naszym celem jest skoncentrowanie się na działaniach, które przyniosą realne efekty usprawniające zarządzanie miastem – zastrzega wiceprezydent Michał Pierończyk, który koordynuje prace nad opracowaniem koncepcji smart city dla Rudy Śląskiej.

Zakładane efekty wdrożenia idei smart city w Rudzie Śląskiej to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa, optymalizacja ruchu w mieście, ale także ograniczenie barier dla grup wykluczonych, czy kreowanie rozwoju gospodarczego i utworzenie nowych miejsc pracy.

– Można powiedzieć, że wszystkie te cele sprowadzają się do jednego nadrzędnego, jakim jest wzrost jakości życia w mieście, wyrażający się m.in. wzrostem jakości oferowanych usług publicznych oraz zwiększeniem udziału mieszkańców w procesach zarządzania miastem i podejmowania decyzji z ich udziałem – podkreśla Michał Pierończyk.

– Żeby wszystko to zrealizować wpierw musi być dobrze przygotowany plan działań oraz opracowany model zarządzania wraz ze źródłami finansowania przyszłych inwestycji. To właśnie ma stanowić opracowywana koncepcja – dodaje Arkadiusz Godlewski, doradca prezydent miasta ds. smart city.

Aktualnie prowadzone są prace nad diagnozą obejmującą zaawansowanie miasta w realizacji idei smart city.

– Przygotowujemy inwentaryzację systemów automatyki, sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych miasta aktualnie wykorzystywanych – wylicza Arkadiusz Godlewski.

Kolejnym etapem prac będzie już wskazanie konkretnych działań, które mają być realizowane przez miasto. Tu władze Rudy Śląskiej wskazują już teraz obszary, dla których koncepcja ma zawierać dokładne wytyczne. Przede wszystkim miasto chce rozwijać system oświetlenia ulicznego, monitoring wizyjny, zarządzanie ruchem ulicznym, miejską sieć szerokopasmową, a także tworzyć monitoring wraz z prognozowaniem stanu środowiska obejmujący powietrze, wodę i glebę , a także hałas. Jednym z priorytetów jest także utworzenie interaktywnej platformy komunikacji społecznej. Koncepcja rozwoju smart city ma być gotowa do końca września. Niezwykle ważnym jej elementem będzie wskazanie w niej źródeł finansowania poszczególnych zadań.

– To na tej podstawie będziemy dobierać inwestycje, które mają być w pierwszej kolejności realizowane. Nie bez znaczenia będą tu miały terminy ogłoszenia konkursów unijnych na dofinansowanie takich zadań – informuje Michał Pierończyk. – Co ważne, główne założenia koncepcji smart city zostaną także ujęte w aktualizowanej strategii rozwoju miasta Ruda Śląska – dodaje.

Ruda Śląska już od pewnego czasu realizuje zadania mające znamiona smart city. W mieście od dwóch lat funkcjonuje Publiczny System Informacji Przestrzennej. To informatyczne narzędzie nie tylko dla urzędników, ale również inwestorów i mieszkańców miasta. Obejmuje ono dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i obiektów mostowych. Posiada także moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, różnych awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście od 2016 r. w 12 placówkach oświatowych funkcjonuje system zarządzania energią. W placówkach tych  zamontowano urządzenia monitorujące zużycie energii. Są one sterowane zdalnie poprzez system informatyczny, dzięki któremu optymalizowane jest zużycie ciepła.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd