Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy

 

Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy na poziomie „BBB+”, ze stabilną perspektywą. Analitycy finansowi podkreślają, że taka ocena odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz umiarkowane zadłużenie miasta, co przekłada się na korzystne wskaźniki obsługi i spłaty długu. Dalszej stabilności powinna sprzyjać kontynuacja dobrych praktyk w zarządzaniu finansami.

Fitch spodziewa się, że Częstochowa utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach 2017-2019. W swoich prognozach zakłada, że nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 90 mln zł rocznie i stanowić około 8% dochodów operacyjnych (odpowiednio 90,8 mln zł oraz 8,2% w 2016 r.). Nadwyżka ta będzie 1,8-krotnie wyższa od kosztów obsługi długu, które są szacowane na 50 mln zł rocznie, włączając w to odsetki i raty. Tym trendom będzie sprzyjać dobre zarządzanie finansowe, w tym działania mające na celu racjonalizację wydatków, a także rosnące dochody podatkowe, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie za sprawą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

W końcówce roku Fitch spodziewa się szybszego wzrostu wydatków operacyjnych z uwagi na rosnącą presję na wydatki, zwłaszcza w oświacie, w kontekście wprowadzonej przez Rząd reformy tego sektora. Zdaniem Fitch wzrosną także wydatki majątkowe miasta. W rezultacie Fitch utrzymuje swoje prognozy w zakresie niewielkiego deficytu budżetowego miasta w 2017 r., tj. na poziomie 15 mln zł lub 1% dochodów ogółem. Może on następnie wzrosnąć do 2% rocznie w latach 2018–2019, ale pozostanie nadal niski w porównaniu do innych miast z grupy porównawczej, pomimo rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE.

Fitch prognozuje, że w latach 2017–2019 wydatki majątkowe Częstochowy wyniosą łącznie 600 mln zł (średnio 200 mln zł rocznie). W około 90% będą one finansowane z nadwyżki bieżącej oraz z dochodów majątkowych (głownie dotacji unijnych), a jedynie 10% będzie wymagało finansowania z kredytu.

W ocenie Fitch zadłużenie Częstochowy jest umiarkowane, a jej zapotrzebowanie na nowy dług niższe niż w innych miastach z grupy porównawczej. W związku z tym Fitch spodziewa się, że zadłużenie Miasta pozostanie stabilne i będzie wynosiło ogółem około 40% rocznych dochodówbieżących, tj. będzie ono na poziomie zbliżonym do 2016 r. (41% – 452 mln zł). Długoterminowa pożyczka w kwocie do 250 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z której Częstochowa planuje korzystać transzami w latach 2017–2021, powinna w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie miasta na kredyt w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014–2020.

Fitch spodziewa się, że dochody podatkowe miasta będą rosły, czemu ma sprzyjać wzrost gospodarczy prognozowany przez Fitch na poziomie 4% w 2017 r. oraz 3,2% rocznie w latach 2018–2019.

Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla Miasta – najsilniejszego ośrodka gospodarczego w subregionie – są na poziomie zbliżonym do średniej krajowej, a położenie dwóch specjalnych stref ekonomicznych w obrębie miasta jest czynnikiem wspierającym rozwój gospodarki lokalnej.

– Ocena ekspertów, oparta na obiektywnych danych potwierdza, że jesteśmy samorządem wiarygodnym finansowo, właściwie gospodarującym finansami i korzystającym z kredytu tylko w sytuacji zwiększonych potrzeb np. związanych z realizacją dużych unijnych inwestycji. To ważne dla oceny kondycji i polityki finansowej miasta nie tylko przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe, ale także przez naszych inwestorów, partnerów biznesowych i społecznych, wreszcie – samych częstochowian – komentuje raport Fitch prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Z pełnym komunikatem Fitch nt. ratingów Częstochowy można zapoznać się na polskiej podstronie agencji.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd