Szansa na nowe szlaki turystyczno-edukacyjne

 

„Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno-rekreacyjne w Elblągu” – to tytuł kolejnego projektu, o dofinansowanie którego zabiega prezydent Witold Wróblewski. Wniosek złożony został na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów).

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia ścieżek dydaktycznych, łączących obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga w spójną całość tematyczną i przestrzenną. Projekt, polegający na zagospodarowaniu przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne, zakłada:

1. utworzenie (wyznaczenie i oznakowanie) trzech ścieżek dydaktycznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ławki, śmietniki, oświetlenie), dotyczących zabytków Starego Miasta, parków, form przestrzennych;

2. utworzenie specjalnej aplikacji multimedialnej na ich temat.

Łączna długość planowanych ścieżek to 16 km, a liczba obiektów które zostaną oznakowane – 69. Działania te przyczynią się do zwiększenia dostępności do dziedzictwa kulturowego i naturalnego Elbląga nie tylko dzięki oznakowaniu i opisaniu miejsc i obiektów, ale również dzięki połączeniu ich w jednolitą całość. Pozwoli to użytkownikom na zdobycie wiedzy o poszczególnych elementach dziedzictwa i na poznanie wielu z nich w uporządkowany i spójny sposób. Układ i położenie tras będą zachęcały użytkowników nie tylko do aktywnego wypoczynku, ale i do wybierania ekologicznych form transportu.

Projekt obejmuje również konserwację siedmiu wybranych form przestrzennych, leżących na trasie ścieżki dydaktycznej. Przywrócenie ich do dobrego stanu pozwoli na pełne i pozytywne odczytanie ich znaczenia przez odbiorców. Zapewni też ochronę rzeźb jako ważnych składników dziedzictwa kulturowego miasta.

Szacunkowy koszt projektu wynosi 489 634,97 zł, z czego planowane dofinansowanie unijne to 415 700,09 zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd