Wiele ciekawych funkcji nowej mapy akustycznej Gdańska

 

Każdy budynek w mieście można obejrzeć jako trójwymiarowy model i zobaczyć, jaki jest poziom hałasu na jego elewacji – to niejedyna ciekawa opcja dostępna w nowej mapie akustycznej Gdańska. Warto przypomnieć, że obecnie na terenie naszego miasta funkcjonuje 40 stacji pomiarowych, a wyniki monitoringu są także ogólnodostępne na portalu mapy akustycznej.

Zgodnie z przepisami, starosta jest zobligowany do wykonywania mapy akustycznej miasta w cyklach pięcioletnich. Poprzednia mapa akustyczna Gdańska została opracowana w roku 2012, dlatego obecnie przygotowano nową – trzecią już – mapę akustyczną naszego miasta.

Warto podkreślić, że poziom średni hałasu w mieście maleje na przestrzeni ostatnich lat, co oznacza, że działania inwestycyjne władz miasta w ostatnich latach skutkowały właśnie m.in. poprawą klimatu akustycznego, poprawą komfortu jazdy itp.

W nowej mapie część opisowa wzbogacona została o część graficzną, w skład której wchodzi zestaw map obrazujących rozkład długookresowych średnich poziomów dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego. Mapa została także porównana z oceną stanu akustycznego dokonaną w 2012 roku.

Wyniki mapy akustycznej są ogólnodostępne przez portal internetowy.

Opracowana Mapa akustyczna Gdańska jest składnikiem systemu informatycznego mapy akustycznej (SIMA-GD). System zawiera szereg warstw informacyjnych, m.in. Numeryczny Model Terenu (NMT), Trójwymiarowy Model Zabudowy (TMZ), sieć dróg i ulic, trasy kolejowe, dane wejściowe do obliczeń akustycznych (w szczególności dane o strukturze ilościowej i jakościowej ruchu samochodowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego, dane o przemysłowych źródłach hałasu) oraz wyniki obliczeń akustycznych, przede wszystkim, w postaci przestrzennego rozkładu hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego na terenie miasta, prezentowanego w postaci tematycznych map akustycznych.

 

Portal został rozbudowany o aplikację umożliwiającą obejrzenie rozkładu długookresowych wskaźników hałasu na fasadach budynków podlegających ochronie akustycznej.

Na portalu mapy akustycznej udostępniono opcję pokazywania poziomu hałasu na elewacji budynku w formacie 3D. Każdy z mieszkańców ma możliwość obserwowania, rozkładu hałasu na elewacji danego budynku. Jest to całkowicie nowa opcja prezentacji wyników mapy w kraju.

Mapa akustyczna Gdańska 2017 jest już trzecią mapa akustyczna przygotowana przez Prezydenta Miasta Gdańska. Pierwszą mapę przygotowaliśmy w roku 2007. Była to pierwsza mapa akustyczna w Polsce, która powstała według Dyrektywy WE 2002/49 o zarządzaniu hałasem w środowisku.

Wypracowano wtedy pewne standardy niezbędne do opracowania map akustycznych, które zostały wdrożone w Polsce. W zakresie pozyskiwania danych, ich opracowania oraz prezentacji wyników. Gdańsk w 2007 r. był pierwszą aglomeracją w Polsce, która przygotowała w terminie (czyli do 30 czerwca 2007 r.) taką mapę.

Na podstawie map akustycznych – będących oceną stanu akustycznego miasta – co pięć lat przygotowywany jest program naprawczy: Program ochrony środowiska przed hałasem. Jest on uchwalany przez Radę Miasta Gdańska i zawiera proponowane działania techniczne oraz organizacyjne, które mają służyć poprawie klimatu akustycznego miasta.

W mieście od 2008 roku stan akustyczny miasta jest oceniany nie tylko poprzez opracowania kolejnych map akustycznych, ale również poprzez system ciągłego monitoringu hałasu.

Jest to pierwsze wdrożenie w kraju systemu pomiaru hałasu na elewacji, który jest zgodny z normą ISO 1996-2.

W chwili obecnej na terenie Gdańska zainstalowanych jest 40 stacji pomiarowych. Wyniki monitoringu są ogólnodostępne na portalu mapy akustycznej.

Możemy za pomocą pomiarów obserwować zmiany, jakie zachodzą w stanie akustycznym po oddaniu inwestycji (szczególnie drogowych) na poszczególnych obszarach miasta. Obserwujemy wzrost poziomu hałasu przy nowych trasach: np. Obwodnica Południowa, Trasu Sucharskiego, Tunel pod Martwą Wisłą, ale również obserwujemy spadek hałasu na trasach wjazdowych: np. Podwalu Przedmiejskim czy Trakcie Św. Wojciecha.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd