Gorzów Wielkopolski. Kolejne umowy podpisane

Projekty pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.” już na pewno z unijnym dofinansowaniem. Dziś oficjalne podpisy złożyli przedstawiciele Miasta i Marszałek Województwa Lubuskiego.

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” wynika z realizacji Strategii ZIT MOF Gorzów Wlkp. i został zidentyfikowany jako projekt kluczowy, przeznaczony do realizacji w ramach procedury pozakonkursowej w ramach działania 5.1.2 RPO – Lubuskie 2020. Jest elementem przebudowy układu drogowego oraz nawiązuje poprzez swoją lokalizację do infrastruktury transportu zbiorowego oraz kolejowego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, a w konsekwencji wpływ na wzrost konkurencyjności Gorzowa Wlkp. oraz całego województwa lubuskiego. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się dostępność Gorzowa Wlkp. jako ośrodka rozwoju i całego MOF Gorzowa Wlkp. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardu ulicy Kostrzyńskiej, w tym przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku planowanej inwestycji, zwiększy przepustowość drogi, skróci czas przejazdu, przez co przyczyni się do pozytywnego wpływu na zmniejszenie kosztów przewozu transportu samochodowego. Inwestycja znacznie ograniczy negatywne oddziaływanie drogi na warunki życia mieszkańców i zasoby dóbr kultury. Ponadto, dzięki stworzeniu projektowanej infrastruktury drogowej, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się drogą w terenie zabudowanym, jak również zapewniony będzie równy dostęp wszystkim uczestnikom ruchu do infrastruktury publicznej.

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.” obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz budynku Żłobka Miejskiego nr 3.

 

Wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem o 60,08% rocznie. W rezultacie nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości powietrza i warunków życia grupy docelowej - społeczności MOF GW. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią ZIT MOF GW, odpowiadając na problemy określone w Działaniu 2.1.1, tj. pogorszenie się warunków środowiska, problemy systemu oświaty, dekapitalizację obiektów publicznych, przyczyniając się do uzyskania określonych w niej wskaźników produktu i rezultatu.