Gorzów Wielkopolski. Miejska Polityka Mieszkaniowa

Gorzowska Polityka Mieszkaniowa, to nowy program służący poprawie sytuacji mieszkaniowej. Ma on za zadanie uruchomienie zasobu miejskiego oraz stworzenie zachęt do osiedlania się w Gorzowie dla różnych grup społecznych: ludzi młodych czy rodzin z dziećmi. Dlatego choć dotyczy on przede wszystkim zasobu miejskiego, ale przewiduje również przyszłe działania wspierające GTBS i sektor prywatny. Składa się on z trzech głównych filarów: remontu lokali ze wsparciem z BGK, ułatwienia dostępu do lokali komunalnych, nowa polityka mieszkaniowa.

Problemem, z jakim miasto boryka się od lat, jest duża ilość mieszkań niewyremontowanych z powodu braku środków. Obecnie jest to 429 pustostanów. Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje remonty 100 mieszkań rocznie. W 2016 zapadła decyzja o ubieganiu się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który z Funduszu Dopłat w 45% finansuje remonty lokali socjalnych. Możemy mówić o dużym sukcesie: obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie. W tej chwili w ZGM trwają przetargi na remonty pierwszych 20 lokali, a tuż przed końcem roku otrzymaliśmy wiadomość, że akceptację uzyskał również nasz drugi wniosek na 93 lokale.

Będą to mieszkania socjalne o dobrym standardzie. W kolejce oczekuje dużo rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych. Gorzów jest miastem, w którym będzie coraz więcej seniorów. Miasto musi się na to przygotować również w zakresie mieszkalnictwa.

 

Oprócz remontów robionych przez miasto, planowane jest też ułatwienie dostępu do własnego mieszkania przez poprawę obowiązujących zasad przyznawania mieszkań. W 2016 dwa razy dostosowana została uchwała mieszkaniowa w celu uzyskania narzędzi, dzięki którym np. znacznie wzrosła ilość lokali remontowanych samodzielnie. 11 bardzo dużych lokali znalazło najemców dzięki licytacjom stawki czynszu. Premiujemy też osoby, które starają się wychodzić z problemów, spłacać zadłużenie, brać udział w programach społecznych. Jest to metoda małych kroków, ale dobrze się sprawdza.

Od 2016 obowiązuje zasada, że zwracamy koszt remontu obniżając o połowę czynsz. Przyniosło to znaczny wzrost ilości lokali remontowanych samodzielnie przez przyszłych najemców. W 2015 było ich 29, czyli 19% z tego, co proponowaliśmy, w 2016 już 40 lokali (32% z oferty), co stanowi prawie 1/10 istniejących pustostanów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i rozumiejąc, że mieszkanie jest ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy, uregulowano również zasady wynajmowania lokali związanych ze stosunkiem pracy. Przedsiębiorca planujący rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu pracy, rozbudowie, adaptacji lub wznowieniu działalności gospodarczej w istniejących obiektach na terenie Miasta, związanej z tworzeniem miejsc pracy może ubiegać się o przydział mieszkalnych lokali komunalnych na potrzeby zatrudnionych pracowników, na czas stosunku pracy, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Miasto przeprowadza również licytacje stawki czynszu na lokale powyżej 80 m2. Mechanizm polega na licytacji stawki czynszu dla dużych lokali do remontu, które nie mogą być podzielone ani przeznaczone na inny cel. Nie trzeba być zameldowanym w Gorzowie ani spełniać kryterium dochodowego. W 2016 roku odbyły się już 2 licytacje, razem wynajęto 11 lokali. W tym roku planujemy pierwsze licytacje na przełomie stycznia i lutego. Stawka wywoławcza czynszu nie może być niższa niż obowiązująca w dniu ogłoszenia licytacji maksymalna stawka czynszu. Lokale wynajęte w ten sposób nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe oraz nie mogą być przedmiotem zamiany i podnajmu.

Władzom miasta zależy, by Gorzów był miastem modelowym jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. Niektóre nasze rozwiązania są chwalone przez ekspertów i kopiowane w innych miastach. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Wiele osób „ucieka” z Gorzowa do gmin ościennych, pustoszeje centrum, a dług czynszowy sięga 50 mln złotych. W 2016 podjęte zostały prace nad nowym dokumentem strategicznym, którym będzie Polityka Mieszkaniowa Gorzowa Wielkopolskiego 2025. Dotyczy ona nie tylko zasobu gminnego, ale obejmuje też plany GTBS, ułatwienia dla inwestorów prywatnych chcących budować w Gorzowie czy zachęty dla rodzin poszukujących działki budowlanej w granicach miasta. Będzie zawierać również kompleksowy program oddłużeniowy. Wszystko po to, aby Gorzów był dobrym miejscem do mieszkania dla rodzin o różnych potrzebach.

Prace nad nowy dokumentem już trwają, od września 2016 pracuje interdyscyplinarny Zespół ds. Polityki Mieszkaniowej. Z pomocą ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast opracowywany jest dokument strategiczny, który w pierwszej połowie 2017 r. chcemy poddać konsultacjom, a potem uchwaleniu przez Radę Miasta.