Gorzów Wielkopolski. Plan Konsultacji Społecznych

Prezydent Miasta przyjął Plan Konsultacji Społecznych na 2017 rok, w którym znajduje się łącznie 15 działań. Jego przyjęcie poprzedzone było przeprowadzonymi pod koniec 2016 roku konsultacjami, w trakcie których można było zgłosić swoje opinie i propozycje.

Przyjęty Plan Konsultacji Społecznych jest dokumentem otwartym i katalog zaplanowanych w tym zakresie działań może zostać poszerzony (zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp., przyjętym Uchwałą Nr XVII/171/2015 Rady Miasta z dnia 30 września 2015r.):

1) z inicjatywy własnej Prezydenta,

2) na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców Gorzowa,

3) na wniosek co najmniej trzech organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej,

4) na wniosek komisji Rady Miasta, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji.