Gorzów Wielkopolski. Powstanie Komitet Rewitalizacji

Gorzów zabiega o sprawną rewitalizację miasta. Kolejny krok do przodu da powołanie Komitetu Rewitalizacji. Jego utworzenie poprzedzą konsultacje społeczne.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ nie była ostatnim wymaganym przez ustawę obowiązkiem formalnym nałożonym na samorząd. Najbliższe lata będą dla miasta okresem wielu zmian w przestrzeni, ale także czasem, w którym będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane na ożywienie gospodarcze, rozwój kompetencji mieszkańców, odbudowanie spójności społecznej czy poprawę jakości obszarów zamieszkania. Miasto stoi więc przed wielkim wyzwanie, któremu nie będzie w stanie sprostać bez zaangażowania mieszkańców. Do tego właśnie będzie potrzebny Komitet Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gorzowa. W uproszczeniu jest więc łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. W jego skład wejdą interesariusze procesu rewitalizacji, czyli mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich.

Zasady funkcjonowania komitetu zostaną wypracowane na konsultacjach społecznych, które rozpoczną się 15 lutego i potrwają do 16 marca 2017 roku.