Grudziądz. Klasyfikacja drogi krajowej

Zarząd Dróg Miejskich pozyskał ok. 60 tys. zł z rezerwy celowej na przeprowadzenie klasyfikacji drogi krajowej nr 16 w granicach administracyjnych miasta Grudziądza, ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej.

„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej” zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wykonywanie procedur oceny, audytu, kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także klasyfikacji odcinków na sieci dróg. Klasyfikacja polega na identyfikacji odcinków dróg w skali od najbardziej niebezpiecznych do charakteryzujących się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Przeprowadza się ją ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

Dyrektywę do polskiego systemu prawnego wprowadzono poprzez zmianę ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 472) 30 kwietnia 2012 r. Nowelizacja przepisów nałożyła nowe obowiązki na zarządców dróg na sieci TEN-T m.in. wykonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Pierwsza klasyfikacja opiera się na analizie istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w odniesieniu do natężenia ruchu drogowego. Drugi rodzaj klasyfikacji to analiza istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużym potencjale poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych. Oba rodzaje klasyfikacji mają za zadanie stworzyć zarządcom dróg rzeczowe podstawy do prowadzenia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg.