Grudziądz. Konkurs na rozwój sportu w 2017 r.

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu w 2017 r.”. Na ten cel zaplanowano w budżecie miasta 320 tys. złotych. Wnioski będą przyjmowane do 2 stycznia 2017 rku.

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie gminy-miasto Grudziądz, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

 

Dotację można przeznaczyć na:


  •  realizację programów szkolenia sportowego,

  •  zakup sprzętu sportowego,

  •  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

  •  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  •  sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Wymogiem koniecznym jest wpływ powyższych działań na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma wsparcie lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Wnioski można składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji. Treść ogłoszenia oraz wzór oferty są dostępne na stronie internetowej.