Jaworzno. Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne, chcące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, każdego dnia napotykają szereg przeszkód, utrudniających im funkcjonowanie. Są to bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ograniczenia sprawności ruchowej, trudności w komunikowaniu się czy też niepełnosprawność umysłowa.

Pomocy w pełnym wymiarze często nie jest w stanie zapewnić rodzina osoby z dysfunkcjami, dlatego zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb.

W odpowiedzi na tę sytuację po raz kolejny od początku roku realizowany jest Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON), realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną — Koło w Jaworznie. Jego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez: • wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej,
 • pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.Program jest skierowany do dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia i dorosłych z orzeczeniem o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna. Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00–23.00.

Do zakresu usług podstawowych asystenta w pierwszej kolejności należy wspomaganie beneficjenta: • w drodze do placówki służby zdrowia, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu,
 • w drodze do urzędu, podczas załatwiania sprawy urzędowej oraz w drodze powrotnej do domu,
 • w drodze do sklepu, podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg) oraz w drodze powrotnej do domu.W dalszej kolejności należy wspomagać beneficjenta: • w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
 • w wyjściu do wybranych przez beneficjenta miejsc (np. dom, praca, szkoła, kościół, znajomi, rodzina, itp.), pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie,
 • w wyjściu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie,
 • w wyjściu na kursy i szkolenia zawodowe, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz powrocie,
 • w korzystaniu z dóbr kultury, jak muzeum, teatr, kino, koncert itp.,
 • korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia itp.,
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce,
 • doraźnie w domu:

 •  podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np. pogrzeb) – pełnienie opieki nad nim, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie itp.);
 •  w przypadku beneficjenta samotnie żyjącego – pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych: • pomoc w ubieraniu się,
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub/i napoju,
 • pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych w imieniu beneficjenta.Usługi asystenckie wspierające aktywność beneficjenta realizowane są w pierwszej kolejności. Asystent nie sprząta i nie gotuje, a korzystanie z jego usługi jest bezpłatne. Obowiązuje jednak zasada – jedna osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy raz w tygodniu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi ponosi osoba korzystająca z AON.

W celu skorzystania po raz pierwszy z usług AON należy: • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od stycznia b.r. na stronie internetowej PSONI Koło w Jaworznie lub w siedzibie PSONI: Jaworzno, ul. Chopina 19, w godz. od 8.00 do 15.00)
 • dostarczyć formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia i decyzją ZUS do siedziby PSONI w Jaworznie za pomocą poczty na adres siedziby Stowarzyszenia, poczty elektronicznej – aonpsonijaworzno@gmail.com lub osobiście.Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia będą przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów – rodziny, znajomych, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych lub asystentów osób niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienia kserokopii aktualnego orzeczenia lub decyzji ZUS podczas pierwszego kontaktu asystenta z osobą niepełnosprawną.