Jelenia Góra. Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wprawdzie tytuł projektu jest już nieadekwatny do rzeczywistości, bo brzmi: „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”, ale treść merytoryczna projektu wartości nie straciła – chodzi przecież o dzieci i młodzież w określonym wieku konkretnych poziomów szkół. Okres realizacji projektu od sierpnia 2016 do czerwca 2018 oznacza, że trafił on na rewolucyjny czas. Jednak przesłanie – wyrównywanie szans edukacyjnych w tych szkołach, w których uczniowie osiągają wyniki niższe niż przeciętne – jest ponadczasowe.

Wcześniej poddano analizie przyczyny tego stanu rzeczy i okazało się, że źródłem problemów jest nie tylko słabe zagazowanie uczniów, ale też niedostatki ofert zajęć dodatkowych, odpowiadających oczekiwaniom młodzieży, brak nowoczesnego wyposażenia, a niekiedy również niedostosowanie procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb młodzieży.

– Przyczyn jest więcej, czasami też postęp procesów technologicznych wymaga dodatkowych działań wspierających samo edukację i doskonalenie się nauczycieli – twierdzą inicjatorzy projektu.

Programem, wartym niemal 1.700.000 złotych (z czego tylko ok. 100 tys. złotych jest wkładem własnym, a pozostała część to środki zewnętrzne), objęci zostali m.in. uczniowie i nauczyciele SP nr 7, 8, 13 i 15, a także trzech gimnazjów (3, 4 i 5) oraz trzech zespołów szkół, zwanych jeszcze „ponadgimnazjalnymi”. Łącznie będzie to liczna grupa 1.167 osób, w tym – co warto podkreślić – ok. 50 uczniów niepełnosprawnych. Dla wielu z nich właśnie niepełnosprawność była jedną z barier utrudniających osiąganie porównywalnych sukcesów edukacyjnych.

Program to nie tylko dodatkowe zajęcia dla uczniów i ponad 50 nauczycieli, ale też doposażenie w pomoce dydaktyczne. Autorzy projektu będą obserwować na bieżąco postępy i sukcesywnie analizować ewentualną potrzebę możliwych korekt.