Kraków. Miasto dofinansuje żłobki i kluby

Prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy? Możesz otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Magistrat od dziś przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2017 dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Krakowa.

Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie placówki zarejestrowanej w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz złożenie w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

Kwota dofinansowania udzielanego przez Miasto w roku 2017 wyniesie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Miesięczny koszt jaki poniesie Gmina dotując miejsce dla jednego dziecka w żłobku niepublicznym (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł. Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie (w przypadku opieki 10 godzin dziennie) wynosi w zależności od placówki od ok. 900 złotych do 1700 złotych.

W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 dzieci w klubach dziecięcych, w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach dziecięcych, w 2015 r. Miasto udzieliło dotacji dla 1764 dzieci w żłobkach i 183 dzieci w klubach dziecięcych. W 2016 r. Gmina udzieliła dotacji do 2448 miejsc w żłobkach, 271 miejsc w klubach dziecięcych i 80 miejsc u dziennych opiekunów.

W roku 2017 planowane jest objęcie dotacją 3 674 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką dziennego opiekuna. Planowane jest, że dofinansowanie będzie udzielane od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Na realizację dotacji w tym roku zaplanowano środki w wysokości 8 203 800 zł. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc w tych placówkach.