Kraków. Seniorzy znajdą pomoc w klubach samopomocy

Od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2020 r. krakowski MOPS będzie realizował projekt pt. „W sile wieku”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności, oraz do ich opiekunów faktycznych.

Pierwszy klub samopomocy ruszy na os. Krakowiaków 2 w Nowej Hucie już 13 marca. Pozostałe cztery zostaną uruchomione w najbliższym czasie. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do osób cierpiących na Alzheimera i inne choroby otępienne oraz zmagających się z następstwami udaru mózgu.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków powstanie łącznie 5 klubów samopomocy zapewniających dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu zaplanowano realizację trzech rodzajów usług:  • opiekuńczo-pielęgnacyjnych: dwa posiłki dziennie (osobom niesamodzielnym zapewniona zostanie pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do klubu i z klubu;
  • aktywizująco-usprawniających: organizacja czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację seniorów, imprezy integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne,
  • wspomagających: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu, a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne).Aby zostać uczestnikiem klubu samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, trzeba złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej MOPS wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie na ul. Józefińskiej 14, w klubach samopomocy, w lokalach filii MOPS lub za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.