Ponad 6 mln dofinansowania na odnowę i rozwój terenów zielonych

Pieniądze z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zostaną wykorzystane na odnowę i rozwój 32,67 ha terenów zieleni w mieście. Zrealizowanych zostanie 21 oddzielnych projektów.

Umowa na dofinansowania podpisana została w siedzibie NFOŚiGW 24 października, natomiast 27 października na konferencji w Kraśniku przedstawiono szczegóły projektu.

 

Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – etap II”, będzie realizowany do 30 grudnia 2019 r. Jego koszt całkowity to 7 197 864,53 zł, przy czym dofinansowanie z POIiŚ 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, wyniesie 6 118 184,85 zł. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w Narodowym Funduszu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kraśnik Barbary Jarosz.

Projekt obejmuje różnorodne działania polegające na zagospodarowaniu zieleni przyulicznej, parkowej, osiedlowej oraz zieleni znajdującej się na placach zabaw.

Realizowany będzie w 21 miejscach , wśród których są na przykład „aleja jabłoniowa” przy al. Niepodległości, „zamczysko” w starej części miasta czy skwer przy dworcu PKP.

– Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych przedsięwzięciem to 32ha, spośród 94 ha całkowitej powierzchni zieleni miejskiej – zapowiedział na konferencji prezentującej projekt burmistrz Mirosław Włodarczyk – Mamy więc niezwykłą okazję, aby znane mieszkańcom miejsca diametralnie odmienić.

 

Realizacja projektu zakłada stworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej mających aktywizować oraz integrować lokalną społeczność. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania – na terenie kompleksów eliminuje się bariery architektoniczne udostępniając obiekt osobom niepełnosprawnym (pochylnie, rampy, brak podniesionych obrzeży).

Oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych tereny objęte projektem mają edukować i kształtować postawy proekologiczne oraz zdrowy styl życia.

 

Stworzenie ścieżki edukacyjnej zakłada się w parku znajdującym się przy ul. Słowackiego (okolice Szkoły Społecznej). W obrębie skarpy w okolicach ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa oprócz aranżacji zieleni planowane jest także zabezpieczenie skarpy, aby zapobiec jej osuwaniu.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, takie jak m.in. brak wystarczającej zieleni, pogarszający się stan terenów zielonych w mieście, brak uporządkowania szaty roślinnej i drzewostanu, zniszczona infrastruktura. Podstawowym założeniem ekologicznej inicjatywy jest modernizacja i rozbudowa obszarów zieleni miejskiej, ochrona obszarów o zachowanej tożsamości kulturowo-przyrodniczej i historycznej, a także stworzenie terenów pełniących funkcję edukacyjno-przyrodniczą i wypoczynkowo-rekreacyjną.

W poszczególnych lokalizacjach objętych projektem dążyć będzie się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, adaptacji roślinności istniejącej, wprowadzenia i ochrony różnorodności biologicznej. Efektem działań będzie nie tylko poprawa estetyki i funkcjonalności poszczególnych miejsc, ale też ograniczenie hałasu czy zatrzymanie pyłów oraz podniesienie jakości powietrza.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd