Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na półmetku

 

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji (27 grudnia) Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Legnicy.

Legnica już od blisko roku jest w gronie 44 ośrodków biorących udział w projekcie pt. Opracowanie planów do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i środowiska 2014-2020.

Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na półmetku. 44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.

MPA będzie miał charakter lokalnego dokumentu strategicznego, wyznaczającego realizację przedsięwzięć skutecznie oddziałujących na środowisko. Będzie dokumentem umożliwiającym aplikowanie o środki na projekty ukierunkowane na adaptację miasta do zmian klimatu, a wynikające z MPA. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców prze skutkami zmian klimatu.

Postępujące zmiany klimatu, a w szczególności wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.) stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne.

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą polskiego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie. Może być nie tylko upalnie, ale także bardziej sucho.

W mieście już od lutego 2017 roku działa specjalistyczny miejski zespół, współpracujący z ekspertami krajowymi. Wyniki prac będą konsultowane z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsztatów roboczych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd