Dydaktyka na bogato

 

W ramach trzech projektów edukacyjnych Legnica zdobyła ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania na wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny pracowni w 32 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 5,2 mln zł. Wszystkie zadania dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Dostawy sprzętu do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych dla 27 pracowni w szkołach podstawowych i istniejących jeszcze gimnazjach już się rozpoczęły. W czasie wakacji będą uzupełnione o kolejne egzemplarze sprzętu komputerowego, chemicznego, fizycznego i geograficznego.

Wyposażanie pracowni w liceach ogólnokształcących, a także ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym specjalnych, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych (z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych) rozpocznie się jesienią 2017 roku i zakończy w roku 2018.

O wysokiej jakości legnickich przedsięwzięć edukacyjnych dobitnie świadczy fakt, że projekt związany ze wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych uzyskał w konkursie najwyższą lokatę na Dolnym Śląsku. Przedsięwzięcie dla liceów ogólnokształcących otrzymało natomiast dofinansowanie unijne (ok. 600 tys. zł) jako jedyne w Legnicko-Głogowskim Obszarze Interwencji. Pozwoli 1400 licealistom z terenu Legnicy nieodpłatnie korzystać z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów czy konkursów. Projekt uwzględnia też wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, np. niepełnosprawnych czy szczególnie uzdolnionych.

Beneficjenci projektu będą pogłębiać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, co w przyszłości powinno podsycić zainteresowanie uczniów technicznymi i medycznymi kierunkami studiów. To z kolei przełoży się na zwiększenie ich szans na wymagającym wysokich kwalifikacji rynku pracy.

To nie pierwsze śmiałe działania legnickiego samorządu w unowocześnianiu edukacji na różnych poziomach. W latach 2012–2013, w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, miasto zdobyło wyposażenie specjalistyczne dla 43 pracowni o wartości ok. 8,5 mln zł, tworząc cztery centra kształcenia o charakterze regionalnym.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd