Lublin. Podzamcze w pilotażowym programie rewitalizacji

Trwają prace nad projektem rewitalizacji Podzamcza i okolic ul. Lubartowskiej w Lublinie. To efekt programu, realizowanego wspólnie przez Lublin i Ministerstwo Rozwoju. Lublin znalazł się w gronie 20 z 230 startujących w konkursie Ministerstwa Rozwoju miast zakwalifikowanych do programu Modelowej Rewitalizacji.

Właśnie zakończyły się kompleksowe badania terenu, na podstawie których miasto określi potrzeby inwestycyjne i działania niezbędne do ożywienia społeczno-gospodarczego tej części miasta. Pierwszy etap prac to przede wszystkim spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej i zieleni, a także prowadzonych usług (w tym tradycyjnego rzemiosła oraz przemysłów kreatywnych) oraz badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza.

Najważniejsze zidentyfikowane problemy dotyczą spadającej liczby mieszkańców, odpływu usług i niskiej jakości przestrzeni publicznych.

– To pierwszy tego typu kompleksowy program, który w przyszłości chcielibyśmy przenieść na inne obszary miasta. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności zająć się najcenniejszym pod względem historycznym, ale także najbardziej zdegradowanym obszarem sąsiadującym ze Starym Miastem należącym do Pomnika Historii. Pierwszym krokiem w drodze do całkowitej przemiany tego obszaru jest zdiagnozowanie potrzeb, zaplanowanie niezbędnych działań tak, byśmy byli gotowi w aplikowaniu o środki wówczas, gdy będą dostępne. Już dziś wiemy, że w pierwszej kolejności chcemy zadbać o tereny zielone, zmiana tej przestrzeni stanowi ważny element aktywizacyjny – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Powierzchnia obszaru to około 14 ha, na których obecnie mieszka ponad 1700 mieszkańców. Do Miasta i Skarbu Państwa należy 110 lokali w 30 budynkach. Część opracowywanego terenu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (z wyjątkiem ulic: Kowalskiej, Furmańskiej, Cyruliczej i części Lubartowskiej).

Projekt zakłada utrzymanie i poprawę jakości tradycyjnych funkcji usługowych w obszarze miejskiej zabudowy zabytkowej, wzmocnienie ich poprzez działania inwestycyjne i rozwój nowych funkcji w części wschodniej obszaru (pozostałości dzielnicy żydowskiej). Plan zakłada także wsparcie przemysłów tradycyjnych (np. usługi krawieckie, szewskie) jak też kreatywnych (np. tradycyjnych, jak rękodzieło, ale i wykorzystujących nowe technologie w projektowaniu). W ramach działań przewidziane są szkolenia dla przedsiębiorców z projektowania i wymiany szyldów. Projekt zakłada także działania skierowane na promocję gospodarczą obszaru.

Planowane działania społeczne mają na celu integrację społeczności mieszkańców, prywatnych właścicieli nieruchomości i grup przedsiębiorców w celu wspólnego rozwiązywania konfliktów wynikających z różnych funkcji i rodzajów działalności, a także wypracowanie i ugruntowanie przekonania o wspólnej odpowiedzialności za stan obszaru.

Na przygotowanie Programu Modelowej Rewitalizacji dla obszaru Podzamcza do Lublina trafiło 1,4 mln zł (1,2 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dalsze działania będą w znaczącym stopniu finansowane z budżetu Gminy, w ramach jej zadań własnych oraz ze środków przeznaczonych na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 oraz 2021–2027.