Ekodziałania w ramach współpracy z gminą

   • Gmina Żarki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców
  • Trwać on będzie w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r.
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. złotych 

Gmina Żarki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r. Dofinansowanie ze strony Gminy Żarki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 50% kosztów zakupu i montażu kotła grzewczego. Maksymalna kwota wymiany do której można otrzymać dofinansowanie to 10 tys. złotych, maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. złotych.

W ramach ekodziałania istnieje możliwość wymiany starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (czyli węglem lub miałem) na kocioł na ekogroszek (spełniający wymogi 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012), gaz, biomasę (spełniający wymogi 4 lub 5 klasy) lub olejowy.

Warunkiem przystąpienia do Programu wymiany pieców jest złożenie wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu zatwierdzonego przez Rade Miejską w Żarkach. Wnioski składane w innym terminie niż w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z Programem przewiduje się modernizację łącznie 200 kotłowni.

Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie może mieć zaległości w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek, w podatku od nieruchomości w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego, wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.

Nabór wniosków trwać będzie od 24 do 28 kwietnia 2017 r. Wnioski mogą być składane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Wniosek wraz z regulaminem programu jest dostępny na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd