Można składać propozycje zmian do dokumentu

   • Ruda Śląska zaktualizuje Strategię Rozwoju Miasta do 2030 roku
  • Propozycje zmian do dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani
  • Uwagi można składać od 26 kwietnia do 12 maja 

Ruda Śląska zaktualizuje Strategię Rozwoju Miasta do 2030 roku. Propozycje zmian do dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, zarówno mieszkańcy, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorcy. Uwagi można składać od 26 kwietnia do 12 maja.

– Od czasu uchwalenia strategii minęły już trzy lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. Wymienić tu można choćby restrukturyzację górnictwa, reformę oświaty czy niedawno uchwaloną ustawę metropolitalną. Wszystko to musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Choć rudzka strategia obejmuje swoim zakresem aż 17 lat, to podlega ona dorocznemu procesowi monitorowania oraz okresowemu przeglądowi. Ten ostatni powinien odbywać się przynajmniej raz na cztery lata, przy czym pierwszy raz w 2016 r.

– W trakcie prowadzonej analizy wyraźnie można było zaobserwować zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym i społeczno - gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie również na realizację samej strategii – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Najważniejsze modyfikacje wpływające na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego.

– Wymienić tu należy zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać o „świeżej” ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego – wylicza Grażyna Dziedzic.

Okazuje się, że zmian takich zaszło więcej i dotyczą one także otoczenia najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty mające charakter polityk i strategii sektorowych, które z jednej strony prowadzą do realizacji strategii, a z drugiej zaś strony same wyznaczają ramy realizacji tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi tu o m.in. takie dokumenty jak: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015–2030, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017–2021, czy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016–2019.

Co ważne, część zadań wskazanych do realizacji w strategii zostało już zrealizowanych.

– Takim przykładem może być utworzenie noclegowni dla kobiet w mieście. Inwestycja taka została już zrealizowana, co również musimy odnotować przy aktualizacji strategii – podkreśla Michał Pierończyk. – Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.

Prace związane z aktualizacją strategii rozwoju miasta, które rozpoczynają się właśnie w mieście, mają potrwać około roku. Ich pierwszym etapem będzie zabranie głosu przez samych rudzian.

– Jest to dobry moment, żeby mieszkańcy przedstawili swoje uwagi do dotychczasowych zapisów i wskazali swoje propozycje – mówi Michał Pierończyk.

Mieszkańcy swoje uwagi mogą przekazywać od 26 kwietnia do 12 maja droga mailową na adres: fundusze@ruda-sl.pl lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

– Do tego celu można wykorzystać specjalny formularz. W poszczególnych rubrykach można tam wskazać odpowiedni zapis w strategii oraz wpisać uwagę bądź nową propozycję brzmienia zapisu wraz z uzasadnieniem – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd